Gia tăng tỷ lệ đòn bẩy

Chủ sở hữu Alpie có thể stake NFT của mình để có thể sử dụng các pool farming với tỷ lệ đòn bẩy cao hơn. Nếu bạn sở hữu của Dreamer Alpie, bạn cần chuyển đổi chúng từ Ethereum sang BNBChain để stake. Hướng dẫn cách chuyển đổi tại đây.

Ngưỡng thanh lý sẽ được cập nhật phù hợp với mức tỷ lệ đòn bẩy tối đa cho phép mới đối với những người đã stake Alpie. Điều này có nghĩa là, như một lợi ích cộng thêm, những người stake Alpie sẽ hạ thấp rủi ro bị thành lý của mình thấp xuống nếu như họ không sử dụng mức đòn bẩy cao hơn.

  • Chỉ cần stake 1 Alpie, bạn sẽ gia tăng tỷ lệ đòn bẩy tối đa cho số lượng vị thế không giới hạn (đối với ví đó)

  • Bạn có thế stake Alpie tại đây

  • Bạn có thể unstake Alpie của mình ở bất cứ thời điểm nào (nhưng chú ý đến mức đòn bẩy bạn đang sử dụng, thông tin chi tiết ở cảnh báo phía dưới).

⚠️ Khi bạn unstake Alpie của mình, ngưỡng thanh lý sẽ được chuyển về mức tiêu chuẩn, điều đó có nghĩa là các vị thế đang mở của bạn có thể gặp rủi ro bị thanh lý. Kiểm tra giá trị tiêu chuẩn của ngưỡng thanh lý tại đây. Vui lòng đảm bảo rằng mình đã kiểm tra và quản lý các vị thế của mình (hạ thấp đòn bẩy, thêm thế chấp, đóng bớt...) trước khi unstake.

🚀Các pool mà bạn có thể gia tăng tỷ lệ đòn bẩy

Bạn sẽ có thể gia tăng tỷ lệ đòn bẩy từ 3x → 4.5x với các pools dưới đây khi stake Alpie:

PancakeSwap

PoolMức đòn bẩy tối đaNgưỡng thanh lý

BNB-USDT

4.5x

85%

BNB-BUSD

4.5x

85%

BTCB-BUSD

4.5x

85%

ETH-USDC

4.5x

85%

ETH-BNB

4.5x

85%

BTCB-BNB

4.5x

85%

CAKE-BNB

4.5x

85%

CAKE-BUSD

4.5x

85%

CAKE-USDT

4.5x

85%

Biswap

PoolMức đòn bẩy tối đaNgưỡng thanh lý

BNB-USDT

4.5x

85%

BNB-BUSD

4.5x

85%

BTCB-USDT

4.5x

85%

BNB-USDC

4.5x

85%

ETH-USDT

4.5x

85%

Mdex

PoolMức đòn bẩy tối đaNgưỡng thanh lý

BTCB-USDT

4.5x

85%

ETH-USDT

4.5x

85%

Danh sách này có thể được điều chỉnh theo thời gian để đảm bảo các pool trong danh sách có đủ thanh khoản để hỗ trợ mức đòn bẩy cao, một số pool có thể sẽ bị loại khỏi danh sách nếu thanh khoản của pool đó bị giảm mạnh.

💧Lưu ý cho những người thanh lý

Do việc gia tăng mức đòn bẩy tối đa cho phép sẽ tạo ra ngưỡng thanh lý (kill factor) mới khi người dùng stake Alpie, chúng tôi khuyến nghị những người thanh lý lấy giá trị kill factor từ workerConfig.killFactor(address worker, uint256 debt, address positionOwner) . workerConfig.killFactor(address worker, uint256 debt) vẫn tiếp tục hoạt động, tuy nhiên nó chỉ trả về giá trị mặc định.

Last updated