AIP-13: Bỏ yêu cầu nắm giữ xALPACA khi đầu tư vào AV có mức đòn bẩy lớn

Cơ sở:

AIP-6 đã đưa ra yêu cầu người dùng phải nắm giữ xALPACA để có thể truy cập và đầu tư vào các kho bạc có tỷ lệ đòn bẩy cao. Tuy nhiên, hiện tại, chúng ta đang có rất nhiều dung lượng dư cho các AV có mức đòn bẩy 8x. Đồng thời với việc triển khai cơ chế mua lại, chúng ta cũng không bị quá ép buộc phải tuân theo mức giới hạn độ lớn của kho bạc so với việc sử dụng hệ thống tái cân bằng.

Lý luận:

  • Với việc loại bỏ yêu cầu nắm giữ xALPACA và AUSD3EPS LP khi đầu tư vào các AV có mức đòn bẩy lớn, chúng ta sẽ loại bỏ rào cản và thu hút được lực cầu và vốn triển khai vào các kho bạc.

  • Việc này sẽ mang lại lợi ích cho giao thức và những người nắm giữ xALPACA thông qua việc gia tăng doanh thu.

  • Dung lượng trống trong các AV thể hiện là nhu cầu đầu tư vào các AV của những người nắm giữ xALPACA hiện tại là không đủ lớn, nên việc mở rộng cánh cửa để đón nhận vốn từ người dùng khác là điều hợp lý.

Triển khai:

  • Chúng ta sẽ xóa bỏ yêu cầu phải nắm giữ xALPACA để có thể đầu tư vào các AV có mức đòn bẩy cao, cho phép bất kỳ ai cũng có thể đầu tư vào các kho bạc.

  • Chúng ta sẽ mở khóa AUSD3EPS LP token, cho phép người dùng có thể rút chúng. Do chỉ có khoảng 27k USD LP token được khóa, điều này sẽ có ảnh hưởng rất nhỏ tới thanh khoản của AUSD.

Biểu quyết:

Đề xuất này sẽ được biểu quyết theo hình thức đơn giản Yes hoặc No. Yes là đồng ý với việc loại bỏ yêu cầu phải nắm giữ xALPACA để đầu tư vào các AV có mức đòn bẩy cao, và No là giữ nguyên yêu cầu.

Kết quả:

  • Cộng đồng bỏ phiếu Yes

Tham khảo:

Last updated