AIP-15.5: Nguồn phần thưởng

Các nguồn phần thưởng

Dựa trên kết quả của vòng bỏ phiếu thứ 3 và thứ 4, chúng ta cần tổng cộng 1.750.000 ALPACA

 • 850,000 ALPACA cho Perp

 • 900,000 ALPACA cho AF2.0 Money Market

Chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng ALPACA từ những nguồn đã có sẵn trước.

Ưu tiên số 1

 • Quỹ thanh lý

 • Quỹ rút sớm

 • Phần thưởng ITAM chưa claim

Dựa trên mức giá hiện tại của các tài sản, 3 nguồn này đã có tổng cộng khoảng 2 triệu ALPACA, nhiều hơn so với con số đã bỏ phiếu là 1,75 triệu. Bạn có thể xem tại đây.

Tuy nhiên, có thể là trước thời điểm cuối vào ngày 15/3/2023, một lượng phần thưởng ITAM sẽ được claim, dẫn tới số lượng ALPACA sẽ bị giảm dưới con số yêu cầu. Do đó, cuộc bỏ phiếu này sẽ tập trung vào nguồn ưu tiên số 2, để đề phòng trường hợp các nguồn ưu tiên số 1 không đủ.

Các lựa chọn là:

 • Nguồn ALPACA phát hành mới của tháng 2/2023 - Do chúng ta không biết là các nguồn ưu tiên số 1 có bị thiếu hay không cho đến giữa tháng 3, nên nếu cộng đồng quyết định sẽ tạm dừng phân phối nguồn ALPACA phát hành mới của tháng 2 (khoảng 240k), chúng ta sẽ dừng phát hành trong tháng 2 và dự trữ nguồn này làm phần thưởng. Nếu số này không cần dùng đến, cộng đồng sau đó có thể quyết định việc chúng ta sẽ dùng số ALPACA này vào việc gì: phân phối lại, đốt, hoặc dự trữ cho sản phẩm tương lai...

 • Mua lại và đốt - Chúng ta sẽ chỉ dừng đốt vào tháng 3 nếu như bị thiếu phần thưởng.

 • Kho bạc quản trị - Chúng ta sẽ chỉ dùng một phần trong khoản ALPACA được phân phối cho Kho bạc quản trị trong tháng 3 nếu phần thưởng bị thiếu.

 • Warchest - Chúng ta sẽ chỉ dùng đến nguồn này nếu các 3 nguồn kể trên vẫn không đủ.

Bỏ phiếu

Chúng ta sẽ sử dụng hệ thông bỏ phiếu Chấp nhận - Approval cho AIP này. Vui lòng đọc hướng dẫn chi tiết bên dưới, do hệ thống bỏ phiếu này sẽ khác với việc chọn 1 đáp án duy nhất.

 • Option1: Nguồn phát hành ALPACA của tháng 2

 • Option2: Mua lại và đốt

 • Option3: Nguồn phân bổ của Kho bạc quản trị

 • Option4: Warchest

Bạn có thể chọn (Approve) tùy ý số lượng các Option, những Option mà bạn không chọn sẽ được xem là Không được chấp nhận.

Example:

 • Alice chọn Option 1 và 2. Điều này có nghĩa là cô ấy không chấp nhận Option 3 và 4.

Những nguồn với hơn 50% lượng chấp nhận (approval) sẽ được dùng làm nguồn quỹ, nhưng chỉ trong trường hợp bị thiếu phần thưởng. Những nguồn với ít hơn 50% thì sẽ không được dùng làm nguồn quỹ phần thưởng.

Kết quả:

 • Cộng đồng đã biểu quyết và lựa chọn nguồn phát hành Alpaca của tháng hai làm nguồn quỹ phần thưởng trong trường hợp những nguồn ưu tiên có sẵn hàng đầu không đủ.

 • Tổng cộng, 2,470,604 ALPACA đã được thu thập lại để làm phần thưởng cho sản phẩm Perp và AF2.0.

  • 350,381.7 ALPACA được thu thập từ lượng phát hành của tháng 2 (Bạn có thể kiểm tra giao dịch ở đây).

  • 1,542,758 ALPACA được thu thập từ nguồn phần thưởng ITAM chưa được claim (Kiểm tra địa chỉ ví lưu trữ tại đây).

  • 305k ALPACA + $2.7k USD từ các tài sản khác được thu thập từ Quỹ thanh lý (Kiểm tra địa chỉ ví lưu trữ tại đây).

  • 271k ALPACA được thu thập từ phí rút sớm (Kiểm tra địa chỉ ví lưu trữ tại đây).

 • Khoảng ~370k ALPACA dư ra từ các nguồn Quỹ thanh lý, phí rút sớm, phần thưởng ITAM chưa claim cộng với khoảng ~350k ALPACA từ nguồn phát hành tháng 2 sẽ không cần dùng tới cho Perp và AF2.0 sẽ được cộng đồng quyết định là dùng để dự trữ cho những sáng kiến/ sản phẩm trong tương lai theo AIP-17.

References:

Last updated