AIP-17: Xử lý số token ALPACA dư ra từ AIP-15

Cơ sở:

Theo AIP-15.3AIP-15.4, cộng đồng đã quyết định sẽ phân bổ tổng cộng 1,750,000 ALPACA để làm phẩn thưởng cho việc khởi chạy sản phẩm Perp và AF2.0. Lượng ALPACA này đến từ nhiều nguồn khác nhau.

Nguồn ALPACA phát hành của tháng Hai:

  • Theo AIP-15.5, cộng đồng đã biểu quyết để dùng toàn bộ lượng ALPACA được phát hành trong tháng hai để làm phần thưởng. Tổng cộng, chúng ta đã thu thập được 350,381.7 ALPACA (Bạn có thể tìm thấy giao dịch tại đây).

Phần thưởng ITAM chưa claim:

  • Theo AIP-1, ngày cuối cùng để claim phần thưởng ITAM là ngày 15/3/2023. Tổng cộng có 1,542,758 ALPACA chưa được claim (bạn có thể tìm thấy giao dịch tại đây).

Toàn bộ số dư từ hai nguồn này hiện tại (1,893,149 ALPACA) đã được thu thập vào hai địa chỉ ví dưới đây:

*Nguồn phát hành tháng 2: 0xaba4d5a2ab5486446d0e7c7f34c3c19e2564b3c5

*ITAM: 0x09d25b4e72132183eb05d6c4da2b7533e178a0ae

Quỹ thanh lý:

  • Hiện tại, chúng ta có 305k ALPACA + $2.7k USD dưới dạng tài sản khác trong quỹ thanh lý (xem địa chỉ ví lưu trữ số token này tại đây).

Phí rút sớm:

  • Hiện tại, chúng ta có 271k ALPACA trong ví lưu trữ phí rút sớm (Bạn có thể tìm thấy địa chỉ ví lưu trữ tại đây).

Dựa trên các dữ liệu phía trên, chúng ta đã có được số ALPACA nhiều hơn so với lượng ALPACA cần thiết cho AIP-15 từ các nguồn Quỹ thanh lý, Phí rút sớm và phần thưởng ITAM chưa claim. Phần ALPACA dư ra khoảng 370k ALPACA từ ba nguồn này sẽ được dùng để đốt.

Điều này có nghĩa là toàn bộ 350k ALPACA từ nguồn phát hành tháng Hai sẽ không cần dùng đến. Và theo như AIP-15.5, cộng đồng sẽ quyết định xem chúng ta nên làm gì với lượng ALPACA này.

Bỏ phiếu

AIP này sẽ được bỏ phiếu theo hình thức chọn một, sẽ có hai lựa chọn:

  1. Đốt - Toàn bộ lượng ALPACA từ nguồn phát hành tháng Hai sẽ được đốt.

  2. Dự trữ cho việc ra mắt những sản phẩm, sáng kiến trong tương lai - ALPACA sẽ được giữ ở ví đa chữ ký và được đưa vào pool cho vay. Cộng đồng sẽ quyết định việc sử dụng nguồn này trong tương lai.

Kết quả:

Cộng đồng đã bỏ phiếu cho lựa chọn thứ hai, Dự trữ cho việc ra mắt những sản phẩm, sáng kiến trong tương lai.

Tham khảo:

Last updated