AIP-19: Triển khai Shielded Voting

Cơ sở

Snapshot có một hệ thống bỏ phiếu riêng tư gọi là "Shielded Voting", trong hệ thống này, lựa chọn của người bỏ phiếu sẽ được giữ kín trong suốt quá trình bỏ phiếu và chỉ được tiết lộ khi đề xuất được đóng lại. Vui lòng tham khảo thêm tại đây: https://snapshot.mirror.xyz/yGz91njKbw-sXsnAT6RkoMzPwvuddZritz37h1OWO8o

Lý luận:

Shielded voting sẽ giúp cho quá trình bỏ phiếu trở nên công bằng hơn vì:

  • Tránh hiện tượng: quá trình bỏ phiếu ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu

  • Khuyến khích cộng đồng tham gia và tránh việc mọi người nghĩ rằng lá phiếu của mình sẽ không có giá trị với kết quả hiện tại.

Kế hoạch triển khai:

Nếu đề xuất được thông qua, tất cả các cuộc bỏ phiếu quản trị trong tương lai sẽ được thực hiện theo hình thức Shielded Voting.

Bỏ phiếu:

Đề xuất này được bỏ phiếu theo hình thức một lựa chọn duy nhất được thực hiện. Sẽ có hai lựa chọn để người dùng bỏ phiếu như sau:

  1. Triển khải Shielded Voting cho các cuộc bỏ phiếu quản trị trong tương lai.

  2. Duy trì hình thức bỏ phiếu như hiện tại.

Kết quả:

  • Cộng đồng đã bỏ phiếu thông qua để triển khải Shielded Voting cho các đợt bỏ phiếu quản trị trong tương lai.

Tham khảo:

Last updated