AIP-2: Kho bạc quản trị trên Fantom

Cơ sở:

TVL trên Fantom của Alpaca Finance đã tăng trưởng bền vững lên con số 37 triệu đô trong vòng 1 tuần sau khi khởi chạy. Lending pool FTM và USDC của chúng ta đang có APY cao nhất khi so sánh với các giao thức khác trên Fantom. Với những thông số mạnh mẽ nói trên và kế hoạch triển khai các sản phẩm của Alpaca Finance trên Fantom (như đã công bố ở đây), chúng tôi tự tin rằng Alpaca Finance sẽ phát triển trở thành giao thức hàng đầu trên Fantom.

Khi giao thức phát triển, doanh thu cho giao thức trên Fantom cũng tăng trưởng. Điều đó dẫn tới câu hỏi quan trọng mà nhiều thành viên cộng đồng đã đưa ra "Chúng ta sẽ làm gì với doanh thu trên Fantom?"

Phía dưới, chúng tôi sẽ đưa ra một số trả lời:

 • Phí hoạt động cho vay (Lending performance fee) sẽ được dùng để mua lại ALPACA và đốt: Đây là điều chúng ta đã làm trên BNB Chain. Do ALPACA trên BNB Chain và Fantom cùng chia sẻ một nguồn cung tổng chung, nên việc mua lại và đốt sẽ có lợi cho tất cả những người nắm giữ ALPACA, cho dù là ở trên chain nào.

 • Doanh thu từ phí hoạt động farming: We believe what việc chúng ta sẽ làm gì với nguồn doanh thu này cần được cân nhắc nghiêm túc vì nó có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển trong tương lai của Alpaca cũng như giá của token. Đây là là chủ để chính của cuộc thảo luận này.

 • Phần thưởng Grazing Range: Tương tự với ở trên, cách chúng ta hành xử với token của các đối tác sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sự hấp dẫn và thành công của chương trình Grazing Range trên Fantom.

Các lựa chọn được đề xuất:

Có một số cách để chúng ta có thể xử lý việc chia sẻ phần doanh thu trên Fantom:

Lựa chọn #1

 • Tạo Kho bạc quản trị (Governance Vault) trên Fantom

 • 100% doanh thu và phần thưởng Grazing Range trên Fantom sẽ được phân phối cho người dùng stake ALPACA của mình trong Kho bạc quản trị trên Fantom, tương tự như cách chúng ta làm với BNB Chain.

Lựa chọn #2

 • Không tạo Kho bạc quản trị trên Fantom

 • Toàn bộ anh thu trên Fantom sẽ được chuyển đổi thông qua cầu nối và phân phối cho những người dùng stake ALPACA của họ trong Kho bạc quản trị trên BNB Chain.

 • Lưu ý: Với lựa chọn này, về mặt kỹ thuật thì hoàn toàn có thể thực thi, tuy nhiên Grazing Range sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn đối với các đối tác của chúng ta trên Fantom. Nếu không có đội ngũ những người trung thành nắm giữ ALPACA trên Fantom, sẽ rất khó để thuyết phục các đối tác tham gia vào chương trình Grazing Range của chúng ta, và điều đó có nghĩa là sẽ có it phần thưởng hơn cho những người nắm giữ ALPACA và nhu cầu nắm giữ ALPACA cũng sẽ giảm.

Lựa chọn #3

 • Tạo Kho bạc quản trị trên Fantom

 • Một tỷ lệ cố định doanh thu và phần thưởng GR trên Fantom sẽ được phân phối lại cho người dùng stake ALPACA trong Kho bạc quản trên BNB Chain, phần còn lại phân phối cho người dùng stake ALPACA trong Kho bạc quản trị trên Fantom.

Lựa chọn #4

 • Tạo Kho bạc quản trị trên Fantom

 • Doanh thu từ mỗi chain sẽ được tổng hợp lại và phân phối dựa trên số lượng xALPACA trên môi chain, do đó APR trên các chain là như nhau.

 • Một phần cố định phần thưởng GR trên Fantom sẽ được phân phối trở lại cho Kho bạc quản trị trên BNB Chain (không bán, mà người dùng phải claim trên Fantom)

Cộng đồng chúng ta đã có một cuộc thảo luận sôi nổi về đề xuất này, tinh toán lợi hại của mỗi lựa chọn. Sau khi cân nhắc kỹ, chúng tôi tin rằng lựa chọn #3 (hoặc lựa chọn #4) là giải pháp tốt nhất cho cộng đồng của chúng ta.

Theo quan điểm của core team, chúng tôi tin rằng 80% doanh thu trên Fantom nên được phân phối cho Kho bạc quản trị trên Fantom trong khi 20% còn lại sẽ được phân phối cho Kho bạc quản trị trên BNB Chain.

Tương tự, 80% phần thưởng GR từ các đối tác trên Fantom sẽ phân phối cho người dùng stake trong Kho bạc quản trị trên Fantom, trong khi 20% còn lại có thể phân phối cho người dùng stake trong Kho bạc quản trị trên BNB chain để họ có thể claim chúng trên Fantom.

Phần thưởng GR cho những người stake trên BNB Chain sẽ phải được claim trên mạng Fantom và sử dụng cùng một địa chỉ ví với ví stake trên BNB Chain, trong khi phần doanh thu sẽ được chuyển đổi thông qua cầu nối và có thể claim với các phần thưởng khác trên BNB Chain.

Ngoài khía cạnh phân phối doanh thu, các thông số khác trên Kho bạc quản trị sẽ là giống nhau giữa các chain, bao gồm:

 • Thời gian khóa tối thiểu và tối đa

 • Phí rút sớm

 • Quyền bỏ phiếu: 1 xALPACA trên Fantom = 1 xALPACA trên BNB Chain.

Chúng tôi giải thích cở sở lập luận của mình phía dưới

Các cơ sở lập luận:

 • Kiến tạo giá trị và khuyến khích người dùng nắm giữ ALPACA: Nếu không có Kho bạc quản trị trên Fantom, sẽ rất khó để kiến tạo giá trị cho ALPACA trên mạng này. Nó sẽ khiến người dùng lựa chọn bán ALPACA hơn là swap chúng sang BNB Chain để stake vào Kho bạc ở bên này, điều này sẽ ảnh hưởng xấu tới giá của ALPACA. Hơn nữa, người dùng không nắm giữ token quản trị sẽ ít gắn bó hơn với dự án, điều này sẽ khiến cho việc phát triển cộng đồng cho Alpaca trên Fantom nói riêng và các mạng blockchain khác trong tương lai trở nên khó khăn.

 • Mang lại giá trị cho các đối tác Grazing Range: Với lựa chọn được đề xuất, để có thể tiếp cận được người dùng trên Fantom, các đối tác của chúng ta cũng sẽ được tiếp xúc với các đối tác trên BNB Chain (Những người stake trong Kho bạc quản trị trên BNB Chain sẽ phải claim phần thưởng của mình trên Fantom, điều này sẽ mang lại một lượng người dùng mới cho Fantom, giúp cho các đối tác Grazing Rang của chúng ta có thể tiếp cận với họ). Chúng tôi tin rằng điều này sẽ định vị giá trị cho chương trình của chúng ta ở mức rất mạnh. Nếu không có lượng holder trung thành trên Fantom, sẽ rất khó khăn để thuyết phục các đối tác tham gia chương trình của chúng ta, điều đó có nghĩa là sẽ có ít phần thưởng hơn cho những người nắm giữ ALPACA, điều này làm giảm nhu cầu nắm giữ ALPACA.

 • Thưởng cho những người dùng sớm và trung thành của chúng ta: BNB Chain là nơi chúng ta được sinh ra, Alpaca Finance sẽ không thể lớn mạnh như hiện tại nếu như không có sự ủng hộ của người dùng và cộng đồng. Do đó, khi phát triển ra chain mới, việc chúng ta trích một phần doanh thu để làm phần thưởng cho những người dùng trung thành trên BNB Chain là một lựa chọn hợp lý. Điều này cũng giúp cho những người dùng đã stake trên BNB Chain không phải lo lắng về việc đâu là nơi tốt nhất để khóa. Họ có thể khóa token của mình trên BNB Chain, và biết rằng mình sẽ nhận được phần thưởng từ Fantom và các chain khác.

Kết quả:

Để đảm bảo sự rõ ràng và công bằng, chúng tôi quyết định thực hiện hai đợt bỏ phiếu:

Đợt bỏ phiếu đầu tiên: Quyết định việc liệu chúng ta có nên mở Kho bạc quản trị trên Fantom hay không.

 • Cộng đồng lựa chọn mở Kho bạc quản trị trên Fantom

Đợt bỏ phiếu thứ hai: Nếu đợt bỏ phiếu đầu tiên thông qua việc mở Kho bạc quản trị trên Fantom, chúng ta sẽ tổ chức đợt bỏ phiếu thứ hai để quyết định cơ chế hoạt động của Kho bạc quản trị trên Fantom:

 • Cộng đồng lựa chọn phương án phân bổ phần thưởng theo lựa chọn Pro-rata Reward

Khi cân nhắc nguồn lực đòi hỏi để phát triển sản phẩm, chúng ta sẽ bắt đầu với việc triển khai một phiên bản Kho bạc quản trị "đơn giản" trên Fantom (100% phần thưởng sẽ phân phối cho người dùng đã stake trên Fantom). Việc phát triển sản phẩm cho lựa chọn phân phối theo đợt bỏ phiếu thứ hai sẽ chỉ bắt đầu khi TVL trên Fantom > 15% so với TVL trên BNB Chain. (Ở thời điểm bỏ phiếu, số liệu cho thấy TVL trên Fantom cần đạt con số $125 triệu).

In consideration for the development resources required, we will start with the implementation of "simple" Governance Vault on Fantom (100% of rewards go to Fantom's Governance Vault stakers.) The development for pro-rata distribution will only start when the TVL on Fantom is > 15% that of BNB Chain. (This would roughly put Fantom’s TVL at $125 mil. A lower TVL would be an inefficient use of dev’s time)

Tham khảo:

Last updated