AIP-23: Dừng việc hỗ trợ LYF đối với TUSD

Cơ sở:

TUSD ra mắt lại token gốc của mình trên BNB Chain. Token TUSD cũ (hiện tại trên AF1.0) sẽ bị loại bỏ, Binance có kế hoạch sẽ tự động chuyển đổi tất cả TUSD được nạp vào sàn cho người dùng. Chi tiết tham khảo thêm nguồn: https://www.binance.com/en/feed/post/411793

Lý luận:

  • Mặc dù TUSD là đồng stablecoin an toàn tốp đầu, nhưng nếu thanh khoản của pool quá thấp so với độ lớn của vị thế, sẽ có rủi ro bị thanh lý do trượt giá khi swap để trả nợ.

  • Khối lượng vay của TUSD hienẹ tại rất thấp (<$100k), do đó việc dừng hỗ trợ TUSD sẽ chỉ có ảnh hưởng nhỏ tới doanh thu của giao thức.

  • Điều này chỉ ảnh hưởng tới AF1.0. Chúng tôi sẽ có kế hoạch hỗ trợ đồng TUSD mới trên AF2.0.

Kế hoạch thực hiện:

Chúng tôi sẽ đi theo cấu trúc thực thi khi dừng hỗ trợ WaultSwap (Tham khảo)

  1. Chúng tôi sẽ nâng cấp hợp đồng farming TUSD để cho phép một địa chỉ có đặc quyền (ví dụ ví do dev quản lý) thực hiện việc thanh lý các vị thế farming TUSD.

  2. Nếu vẫn còn thanh khoản TUSD trên các DEXs, chúng tôi sẽ swap TUSD sang tài sản cơ sở để trả nợ. Tuy nhiên, nếu tại thời điểm thực thi, thanh khoản TUSD không đủ, chúng tôi sẽ thay đổi phương pháp thanh lý. Thay vì swap các token không được vay trên DEX (nguyên nhân từ nợ xấu hoặc mức độ trượt giá lớn do thanh khoản thấp), chúng tôi sẽ dùng giá oracle và cho phép phương pháp thanh lý mới khấu trừ số lượng cần thiết từ ví của chúng tôi được xác định theo giá oracle.

  3. Các vị thế farming lúc này sẽ chỉ còn lại các tài sản cơ sở và sẽ có thể được dùng để trả nợ và đóng các vị thế.

  4. Giá trị còn dư lại sau khi trả nợ sẽ được trả cho người dùng.

Bỏ phiếu:

AIP này sẽ được bỏ phiếu theo hình thức lực chọn đơn:

  • YES - Đồng ý đóng các vị thế LYF đối với TUSD trên AF1.0

  • NO - Vẫn duy trì các vị thế LFY đối với TUSD như hiện tại

Kết quả:

  • Cộng đồng đã bỏ phiếu YES để đóng các vị thế LYF đối với TUSD trên AF1.0.

Tham khảo:

Last updated