AIP-27: Cập nhật Kế hoạch Bảo hiểm của Alpaca

Cơ sở:

Với sự thay đổi trong mô hình Kho bạc quản trị như AIP-24 đã đưa ra, việc này sẽ có ảnh hưởng tới hành vi của staker với cơ chế khoá / mở khoá mới. Chúng tôi muốn cộng đồng nhận thức rõ những động lực tiềm năng nằng và quyết định việc có nên điều chỉnh kế hoạch bảo hiểm hay không.

Lý luận:

Kế hoạch Bảo hiểm của Alpaca là dùng một phần doanh thu của giao thức được phân bổ cho staker trong Kho bạc quản trị để bù đắp thiệt hại. Theo như cơ chế hiện tại, nếu có một lượng lớn số tiền bảo hiểm cần được bù đắp, hiệu ứng đầu tiên sẽ là một số người dùng sẽ mở khoá và bán ALPACA do lợi suất thu được sẽ thấp.

Vui lòng lưu ý rằng điểm khác biệt giữa Kho bạc mới với Kho bạc cũ là giờ đây, người dùng chỉ cần đợi 21 ngày để mở khoá.

Hiệu ứng trên sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được điểm cân bằng: lợi suất thấp và áp lực bán ALPACA từ những người đã thoát khỏi vị thế khoá.

Kế hoạch thực thi:

Chúng tôi liệt kê ra phía dưới những phương án tiềm năng mà chúng ta có thể thực hiện, để cộng đồng thảo luận.

Giữ nguyên Kế hoạch hiện tại

 • Giữ nguyên kế hoạch hiện tại và để thị trường làm việc của nó khi Kế hoạch được kích hoạt.

Xây dựng nguồn quỹ bảo hiểm chủ động

 • Thay vì bù đắp thiệt hại bằng doanh thu tương lai, xây dựng một nguồn dự trữ tích cực để chi trả cho các sự kiện bảo hiểm.

 • Lưu ý rằng để kế hoạch này hoạt động được, chúng ta cần tích luỹ đủ lượng quỹ dự trữ, và việc này cũng đòi hỏi phải có một số điều chỉnh về các doanh thu của giao thức được phân bổ, ví dụ, chuyển một phần quỹ từ việc đốt để xây dựng quỹ.

Giảm giới hạn về số lượng tối đa / hoặc khoảng thời gian chi trả tối đa

 • Kế hoạch hiện tại là chi trả trong vòng tối đa 1 năm.

 • Lựa chọn này sẽ làm giảm khoảng thời gian chi trả / hoặc giảm giới hạn về lượng tiền bảo hiểm tối đa dùng để chi trả cho mỗi sự kiện.

Tăng mức phạt / thời gian rút nếu Kế hoạch bảo hiểm được kích hoạt

 • Lựa chọn này có thể không giải quyết triệt để được vấn đề do mọi người vẫn cho thể chạy trước khi có cuộc bỏ phiếu kích hoạt Kế hoạch bảo hiểm.

Loại bỏ Kế hoạch bảo hiểm

 • Loại bỏ Kế hoạch bảo hiểm, người dùng sẽ phải tự chi trả cho việc bảo hiểm của mình thông qua việc mua bảo hiểm của bên thứ 3.

Voting:

AIP này sẽ được bỏ phiếu theo hình thức chọn ra một phương án duy nhất

 • Option1: Giữ nguyên kế hoạch hiện tại

 • Option2: Xây dựng nguồn quỹ bảo hiểm chủ động

 • Option3: Giảm giới hạn về số lượng tối đa / hoặc khoản thời gian chi trả tối đa

 • Option4: Tăng mức phạt / thời gian rút nếu Kế hoạch được kích hoạt

 • Option5: Loại bỏ Kế hoạch bảo hiểm

Lưu ý:

 • Sẽ không có cuộc bỏ phiếu thêm để phân thua thắng bại, bất kỳ lựa chọn nào nhận được lượng phiếu bầu cao nhất sẽ là lựa chọn chiến thắng (cho dù là % phiếu bầu thấp hơn 50%).

 • Nếu lựa chọn 2, 3 hoặc 4 được chọn, sẽ cần có thêm thao luận và các cuộc bỏ phiếu để lựa chọn các thông số phù hợp.

Kết quả:

 • Cộng đồng đã lựa chọn Option 5 - Loại bỏ Kế hoạch Bảo hiểm.

Tham khảo:

Last updated