AIP-3: Hình thức phạt đối với việc rút sớm khỏi Kho bạc quản trị

Cơ sở

Chúng tôi đã xuất bản một bài viết vào tháng trước về chức năng rút tiền sớm ra khỏi Kho bạc quản trị Governance Vault Part 2 Is Here! Early Withdrawal, Governance & Insurance Plan! | by Huacayachief | Alpaca Finance | Jan, 2022 | Medium 8

Trong bài viết này, chúng tôi đã nhắc đến cấu trúc phạt đối với việc rút tiền sớm:

  • Mức phạt đối với việc rút sớm sẽ là 0.75% lượng tiền rút đối với mỗi tuần khóa còn lại. (Cần phải có cơ chế phạt hợp lý để người dùng không lách luật để lựa chọn thời hạn khóa dài để hưởng APR cao sau đó rút sớm.)

Ví dụ:

Alice muốn thực hiện việc rút sớm 100 ALPACA đang khóa trong Kho bạc quản trị, nhưng vị thế khóa của cô ấy vẫn còn lại 65 ngày mới hết hạn. Alice sẽ phải trả:

Số tiền phạt = 0.75% * (65/7) được làm tròn = 7.5% số lượng rút

Vậy, cô ấy sẽ nhận lại: 100 ALPACA * (100% - 7.5%) = 92.5 ALPACA

Cách mà số tiền phạt thu được từ hoạt động rút sớm được xử lý là phần được tập trung thảo luận trong đề xuất này. Trong bài viết đó, chúng tôi đã đề xuất:

  • 50% lượng tiền phạt sẽ được dùng để mua lại ALPACA và đốt

  • 50% sẽ được phân phối trở lại cho những người stake ALPACA trong Kho bạc quản trị trong tuần tiếp theo.

Biểu quyết

Có 5 lựa chọn và người dùng có thể bỏ phiếu theo hình thức Ranked Choice Voting (IRV) Voting types - Snapshot 24

  • Lựa chọn 1: 100% dùng để đốt

  • Lựa chọn 2: 75% để đốt 25% cho người dùng stake trong Kho bạc quản trị

  • Lựa chọn 3: 50% để đốt 50% cho người dùng stake trong Kho bạc quản trị

  • Lựa chọn 4: 25% để đốt 75% cho người dùng stake trong Kho bạc quản trị

  • Lựa chọn 5: 100% cho người dùng stake trong Kho bạc quản trị

Kết quả:

Cộng đồng đã bỏ phiếu cho lựa chọn số 3 (50% dùng để đốt và 50% cho người dùng stake trong Kho bạc quản trị).

Tham khảo:

Last updated