AIP-31.2 Xử lý lượng tài sản còn lại trong mô đun stable swap của AUSD

Cơ sở:

AUSD đã được khai tử thông qua AIP-25 vào tháng 10/2023. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một lượng AUSD trong ví của người dùng và lượng tài sản khoảng $400k đang nằm trong mô đun stable swap (lượng tài sản trong mô đun stable swap được dùng để người dùng có thể chuyển đổi AUSD của mình). Một thành viên cộng đồng đã khuyến nghị rằng cộng đồng có thể biểu quyết để tái sử dụng lượng tài sản nằm trong mô đun này.

Lý luận:

Đã một khoảng thời gian dài trôi qua kế từ khi chúng ta quyết định khai tử AUSD và khả năng cao là những tài sản này đang được nắm giữ bởi các ví không hoạt động. Những tài sản này có thể được chuyển đổi sang token ALPACA và những người nắm giữ AUSD có thể chuyển đổi để lấy ALPACA.

Thực hiện:

Người dùng sẽ có khoảng thời gian 45 ngày trước khi chúng tôi thực hiện việc swap.

Có hai lựa chọn để thực hiện việc swap, nằm ở nguồn ALPACA được sử dụng để swap.

Lựa chọn #1: Mua ALPACA trên thị trường mở

  • Sử dụng lượng stablecoin còn lại trong mô đun để mua ALPACA trên thị trường mở. Việc mua lại sẽ được thực hiện theo mức giá trung bình trong một khoảng thời gian.

  • Khi hoàn thành, người nắm giữ AUSD có thể chuyển đổi AUSD của mình để lấy ALPACA.

Với lựa chọn này, chúng ta sẽ ngay lập tức giảm được nguồn cung ALPACA đang lưu thông trên thị trường, và nó có hiệu ứng tương tự như việc đốt, trừ khi người dùng chuyển đổi.

Lựa chọn #2: Thực hiện giao dịch OTC với quỹ warchest

  • Đúc ALPACA từ warchest và thực hiện giao dịch OTC với stablecoin trong stableswap, chuyển đổi một phần warchest thành stablecoin để sử dụng trong tương lai.

  • Người dùng đang nắm giữ AUSD có thể chuyển đổi AUSD thành ALPACA.

Với lựa chọn này, sẽ không có ảnh hưởng tới nguồn cung hiện tại của ALPACA trên thị trường. Và nguồn cung sẽ chỉ tăng lên khi người dùng chuyển đổi AUSD thành ALPACA.

Bỏ phiếu:

Đây là đợt bỏ phiếu thứ hai của đề xuất này.

Đợt bỏ phiếu #2: sẽ là lựa chọn đơn

  • Lựa chọn #1: Mua ALPACA từ thị trường mở

  • Lựa chọn #2: Thực hiện giao dịch OTC với warchest

Nếu Lựa chọn #2 được thông qua, sẽ có đợt bỏ phiếu thứ 3 để quyết định mức giá OTC.

Kết quả:

  • Cộng đồng đã bỏ phiếu cho Lựa chọn #1 - mua ALPACA từ thị trường mở.

Tham khảo:

Last updated