🔎Các nguồn doanh thu phân bổ cho Kho bạc quản trị

Nguồn doanh thu được phân bổ cho Kho bạc quản trị đến từ nhiều nguồn với các hợp đồng thông minh khác nhau. Tất cả sẽ được thảo luận chi tiết ở phía dưới: cách thu thập, cách phân bổ.

Nguồn doanh thu thường xuyên

Nguồn doanh thu không thường xuyên

Nguồn doanh thu thường xuyên

Phí hiệu suất cho vay AF1.0

 • Phí hiệu suất cho vay được thu thập từ các pool cho vay AF1.0 dựa trên lãi suất vay thực tế.

 • Dựa trên lãi suất vay thực tế, hợp đồng thông minh sẽ tính toán phần doanh thu cho giao thức - hiện tại đặt ở mức 19%. Tham khảo trang Thông số chung để có số liệu cập nhật mới nhất.

 • Phần phí tích lũy được sẽ được rút mỗi tuần một lần từ các pool cho vay. Mỗi tuần, chúng tôi sẽ tạo sẵn một giao dịch rút từ mỗi pool để rút phần phí này vào ngày Thứ Bảy, giao dịch này sẽ phải trải qua 24 giờ timelock.

 • Việc rút sẽ được thực hiện vào ngày Chủ Nhật, trong đó 6% trong tổng số 19% doanh thu sẽ được phân bổ tới Kho bạc Quản trị.

 • Giao dịch rút sẽ được khởi tạo từ địa chỉ ví deployer address. Nhưng do nó được tạo ra ngay trước việc mua lại và đốt, nên nguồn quỹ này sẽ không được giữ trong bất kỳ ví nào trong một thời gian dài cả.

 • Giao dịch mua lại sẽ được công bố hàng tuần trên bảng tính chi tiết tại đây.

 • Phần doanh thu này là một nguồn doanh thu thường xuyên, do đó, tất cả sẽ được dùng để mua lại ALPACA và đốt mỗi tuần.

Để kiểm tra xem có bao nhiêu phí đang được tích lũy ở mỗi pool cho vay, bạn có thể làm theo các bước sau:

 • Truy cập vào BscScan và nhập địa chỉ hợp đồng vào:

 • Đi tới tab “Contract” rồi vào tab “Read as Proxy

 • Đi tới “reservePool

 • Giá trị được hiển thị theo đơn vị wei, bạn phải chia cho 10^18 để ra được số liệu chính xác theo đơn vị thường.

Lưu ý: Lưu ý rằng đây là những phần phí được tích lũy nhưng chưa được rút. Nên nếu bạn kiểm tra ngay sau khi mới thực hiện việc rút để mua lại và đốt hàng tuần, giá trị sẽ rất nhỏ.

Địa chỉ các hợp đồng của các pool cho vay trên AF1.0: BNB Chain:

Fantom:

Phí hiệu suất của hoạt động farming

 • Dựa trên phần thưởng thực tế từ hoạt động farming, hợp đồng thông minh sẽ theo dõi số lượng token thuộc về giao thức, hiện tại đang đặt ở mức 9%. Tham khảo trang Thông số chung để cập nhật các thông số.

 • Mỗi lần phần thưởng Farming (CAKE, BSW...) được claim và tự động cồng dồn vào vị thế LP, phí hiệu suất từ mỗi worker sẽ được gửi tới địa chỉ ví này và được giữ dưới dạng BUSD.

 • Mỗi ngày, toàn bộ phần thưởng được tích lũy sẽ được swap sang ALPACA và gửi tới hợp đồng GrassHouse, và được chờ để phân bổ tới Kho bạc quản trị vào thứ Năm hàng tuần.

 • Đây là nguồn doanh thu thường xuyên, nên toàn bộ sẽ được phân bổ tới Kho bạc quản trị mỗi tuần.

Phí hiệu suất hoạt động farming được thu thập vào ví 0x08B5A95cb94f926a8B620E87eE92e675b35afc7E cùng với phí hiệu suất của AV.

Để kiểm tra nguồn phí, bạn có thể làm theo các bước sau:

 • Lên BscScan và vào địa chỉ contract này.

 • Đi đến “BEP-20 Token Txns

 • Kiểm tra cột “From” để xác định nguồn của khoản phí.

Bạn có thể kiểm tra địa chỉ worker của mỗi pool tại đây.

Phí hiệu suất của AV

 • Dựa trên phần thưởng farming thực tế, hợp đồng thông minh sẽ theo dõi số lượng phí thuộc về protocol, hiện tại đang đặt ở mức 15%. Tham khảo trang Thông số chung để cập nhật các thông số.

 • Mỗi lần phần thưởng Farming (CAKE, BSW...) được claim và tự động cồng dồn vào vị thế LP, phí hiệu suất từ mỗi worker sẽ được gửi tới địa chỉ ví này và được giữ dưới dạng BUSD.

 • Mỗi ngày, toàn bộ phần thưởng được tích lũy sẽ được swap sang ALPACA và gửi tới hợp đồng GrassHouse, và được chờ để phân bổ tới Kho bạc quản trị vào thứ Năm hàng tuần.

 • Đây là nguồn doanh thu thường xuyên, nên toàn bộ sẽ được phân bổ tới Kho bạc quản trị mỗi tuần.

Phí hiệu suất của AV được thu thập vào ví 0x08B5A95cb94f926a8B620E87eE92e675b35afc7E cùng với phí hiệu suất hoạt động farming.

Để kiểm tra nguồn phí, bạn có thể làm theo các bước sau:

 • Lên BscScan và vào địa chỉ contract này.

 • Đi đến “BEP-20 Token Txns

 • Kiểm tra cột “From” để xác định nguồn của khoản phí.

Automated Vault Worker Addresses:

Perpetual Futures Exchange Fee

 • Phí thu được từ Perp bao gồm: phí rút/nạp, phí vị thế, ví swap, phí thanh lý và phí Flash Loan.

 • Dựa trên lãi suất vay thực tế, hợp đồng thông minh sẽ theo dõi số phí thuộc về protocol, hiện tại, hiện tại đang là 16% tổng phí. Tham khảo trang Thông số chung để cập nhật các thông số.

 • Phí của Perp sẽ được thu thập dần dần vào địa chỉ diamondPool, sau đó được chuyển tới địa chỉ RewardDistributor hàng ngày. Mỗi tuần, chúng tôi sẽ tạo một giao dịch để rút phí vào ngày thứ Tư tới địa chỉ ví này để phân bổ cho Kho bạc quản trị vào mỗi thứ Năm.

 • Việc rút sẽ được thực hiện vào ngày thứ Tư, 10% trong 16% sẽ được dùng để mua lại và đốt.

 • Đây là dòng doanh thu thường xuyên, nên toàn bộ sẽ được dùng để phân bổ cho Kho bạc quản trị hàng tuần.

Bạn có thể kiểm tra lượng phí từ Perp được tích trữ để phân phối cho Kho bạc quản trị hàng tuần tại địa chỉ ví 0x08B5A95cb94f926a8B620E87eE92e675b35afc7E.

Phí hiệu suất hoạt động của AF2.0 Lending

 • Phí hiệu suất hoạt động của AF2.0's lending sẽ được thu thấp vào địa chỉ diamondPool dựa trên lãi suất cho vay thực tế thu được.

 • Dựa trên lãi suất cho vay thu được trên thực tế, hợp đồng thông minh sẽ theo dõi số lượng thuộc về giao thức, hiện tại đang được đặt ở mức 19%. Tham khảo thêm tại trang Thông số chung để cập nhật các thông số.

 • Việc rút sẽ được thực hiện vào ngày Chủ nhật hàng tuần, 6% trong số 19% sẽ được sử dụng để phân bổ phần thưởng cho Kho bạc quản trị.

 • Đây là nguồn danh thu thường xuyên, nên toàn bộ sẽ được sử dụng để phân bổ lại cho Kho bạc quản trị hàng tuần.

Bạn có thể kiểm tra Phí hiệu suất hoạt động của AF2.0 Lending được dự trữ để đốt vào mỗi cuối tuần tại địa chỉ ví 0x0d5CD78A4268CB579bA7253a3279060F46541001.

Nguồn doanh thu không thường xuyên

Đây là những nguồn phí được thu thập dựa trên sự xảy ra của các sự kiện tương ứng, không phải là dòng doanh thu đều đặn.

Phí rút sớm từ Kho bạc quản trị

 • Phí rút sớm sẽ phát sinh khi có người dùng rút ALPACA ra khỏi Kho bạc quản trị sớm hơn thời hạn.

 • Do nguồn phí này được thu dưới dạng ALPACA, nên sẽ không cần phải swap.

 • 50% phí rút sớm sẽ được phân bổ tới Kho bạc quản trị, số còn lại được dùng để đốt.

Ngoài phí được phân bổ cho Kho bạc quản trị từ hoạt động rút sớm sẽ được lưu trữ tại địa chỉ ví: 0xB7d85Ab25b9D478961face285fa3D8AAecAd24a9

Để kiểm tra lượng phí đã được tích trữ, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

 • Vào BscScan và đi tới đia chỉ contract này

 • Đi tới tab “Contract” rồi tới “Read as Proxy

 • Đi tới “accumRedistribute”

 • Giá trị được tính theo wei (đơn vị ALPACA), do đó, bạn phải chia cho 10^18 để ra được giá trị bình thường.

Bạn có thể kiểm tra tất cả các giao dịch liên quan tới hoạt động rút sớm bằng cách:

Last updated