Tiếng Việt
Search
K
Comment on page
🍃

Grazing Range (Mới)

Với việc ra mắt chương trình Quản trị, tất cả phần thưởng từ các pool Grazing Range sẽ được phân bổ cho những người stake ALPACA trong Kho bạc Quản trị.
Tương tự như hình thức Grazing Range cũ, bạn sẽ có cơ hội nhận được các NFT độc quyền. Để có thể nhận được các NFT này, bạn cần stake ALPACA của mình trong Kho bạc 4 tuần. Loại NFT bạn nhận được sẽ dựa trên số lượng xALPACA của bạn trong toàn bộ quãng thời gian 4 tuần (do số dư xALPACA sẽ giảm dần theo thời gian nếu bạn không mở rộng thời hạn khóa, nên bạn cần phải để ý).
Do số dư xALPACA sẽ giảm dần theo thời gian, hãy đảm bảo rằng bạn có đủ xALPACA cho đến khi kết thúc giai đoạn tính thưởng NFT. Khi bạn click vào nút Tạo khóa (Create Lock), bạn có thể lựa chọn sẽ khóa bao nhiêu ALPACA trong khoảng thời gian bao lâu. Sau đó bạn sẽ biết được mình có bao nhiêu xALPACA. Sau đó giảm thời gian khóa đi 4 tuần, bạn sẽ thấy số xALPACA mình có sau 4 tuần. Và dùng số dư đó để biết được mình đủ điều kiện nhận NFT hạng nào.
  • NFT hạng Green: nắm giữ ít nhất 500 xALPACA
  • NFT hạng Silver: nắm giữ ít nhất 5,000 xALPACA
  • NFT hạng Gold: nắm giữ ít nhất 50,000 xALPACA
Bạn có thể theo dõi Twitter của chúng tôi để biết khi nào có pool mới được mở trên Grazing Range nhé.
Để tìm các pool của Grazing Range cũ, bạn truy cập vào link này.

Các pool Grazing Rangs

Pool #
Project
Token Rewards
Rewards Amount
Pool's Details
Status
1
THG
29,200 THG
Ended
2
PayBSwap
PAYB
18,120,000 PAYB
Ended
3
Landshare
LAND
21,050 LAND
Ended
4
HIGH
23,437.5 HIGH
Ended
5
DLTA
1,401,200 DLTA
Ended
6
HIGH
23,437 HIGH
Ended
7
XWG
3,879,300 XWG
Ended
8
DEAPcoin
DEP
2,594,000 DEP
Ended
9
Biswap
BSW
187,813 BSW
Ended
10
TINC
105,500 TINC
Ended
11
GQ
15,500,000 GQ
Ended
12
Bit Hotel
BTH
3,000,000 BTH
Ended
13
GYMNET
303,000 GYMNET
Ended
14
Pandora
PSR
23,300 PSR
Ended
15
HIGH
55,550 HIGH
Ended
16
PSTAKE
980,000 PSTAKE
Ended
17
PSTAKE
436,700 PSTAKE
Ended
18
HIGH
32,500 HIGH
Active
19
THENA
THE
152,500 THE
20
Coming soon...

Thetan Arena

Tổng phần thưởng: 29,220 THG (~$240k USD)
Thời gian phát thưởng: 8 weeks
Ngày mở phát thưởng: Dec 23rd, 2021
Ngày kết thúc phát thưởng: Feb 17th, 2022
Lượng phần thưởng phân phối: 3,533 THG / week

PayBSwap

Tổng phần thưởng: 18,120,000 PAYB (~$91k USD)
Thời gian phát thưởng: 8 weeks
Ngày mở phát thưởng: Dec 30th, 2021
Ngày kết thúc phát thưởng: Feb 24th, 2022
Lượng phần thưởng phân phối: 2,265,000 PAYB / week

Landshare

Tổng phần thưởng: 21,050 LAND (~$92k USD)
Thời gian phát thưởng: 8 weeks
Ngày mở phát thưởng: Jan 6th, 2022
Ngày kết thúc phát thưởng: Mar 3rd, 2022
Lượng phần thưởng phân phối: 2,631 LAND / week

HighStreet

Tổng phần thưởng: 23,437.5 HIGH (~$218k USD)
Thời gian phát thưởng: 8 weeks
Ngày mở phát thưởng: Jan13th, 2022
Ngày kết thúc phát thưởng: Mar 10th, 2022
Lượng phần thưởng phân phối: 2,930 HIGH / week

Delta.theta

Tổng phần thưởng: 1,401,200 DLTA (~$89k USD)
Thời gian phát thưởng: 8 weeks
Ngày mở phát thưởng: Jan 13th, 2022
Ngày kết thúc phát thưởng: Mar 10th, 2022
Lượng phần thưởng phân phối: 175,150 DLTA / week

Highstreet (Extension)

Tổng phần thưởng: 23,437 HIGH (~$92k USD)
Thời gian phát thưởng: 8 weeks
Ngày mở phát thưởng: Mar 10th, 2022
Ngày kết thúc phát thưởng: May 5th, 2022
Lượng phần thưởng phân phối: 2,929 HIGH / week

X World Games

Tổng phần thưởng: 3,879,300 XWG (~$225k USD)
Thời gian phát thưởng: 8 weeks
Ngày mở phát thưởng: Mar 17th, 2022
Ngày kết thúc phát thưởng: May 12th, 2022
Lượng phần thưởng phân phối: 484,913 XWG / week

DEAPcoin

Tổng phần thưởng: 2,594,000 DEP (~$80k USD)
Thời gian phát thưởng: 8 weeks
Ngày mở phát thưởng: Mar 17th, 2022
Ngày kết thúc phát thưởng: May 12th, 2022
Lượng phần thưởng phân phối: 324,250 DEP / Week

Biswap

Tổng phần thưởng: 187,813 BSW (~225k USD)
Thời gian phát thưởng: 8 weeks
Ngày mở phát thưởng: Apr 28th, 2022
Ngày kết thúc phát thưởng: Jun 23rd, 2022
Lượng phần thưởng phân phối: 23,477 BSW / Week

Tiny World

Tổng phần thưởng: 105,000 TINC (~200k USD)
Thời gian phát thưởng: 8 weeks
Ngày mở phát thưởng: May 5th, 2022
Ngày kết thúc phát thưởng: Jun 30rd, 2022
Lượng phần thưởng phân phối: 13,125 TINC / Week

Outer Ring

Tổng phần thưởng: 15,500,000 GQ(~$235k USD)
Thời gian phát thưởng: 8 weeks
Ngày mở phát thưởng: May 12th, 2022
Ngày kết thúc phát thưởng: July 7th, 2022
Lượng phần thưởng phân phối: 1,937,500 GQ / Week

Bit Hotel

Tổng phần thưởng: 3,000,000 BTH(~$93k USD)
Thời gian phát thưởng: 8 weeks
Ngày mở phát thưởng: May 12th, 2022
Ngày kết thúc phát thưởng: July 7th, 2022
Lượng phần thưởng phân phối: 375,500 BTH / Week

Gym Network

Tổng phần thưởng: 303,000 GYMNET(~$91k USD)
Thời gian phát thưởng: 8 weeks
Ngày mở phát thưởng: May 19th, 2022
Ngày kết thúc phát thưởng: July 14th, 2022
Lượng phần thưởng phân phối: 37,875 GYMNET / Week

Pandora Spirit

Tổng phần thưởng: 23,300 PSR(~$90k USD)
Thời gian phát thưởng: 8 weeks
Ngày mở phát thưởng: June 30th, 2022
Ngày kết thúc phát thưởng: August 25th, 2022
Lượng phần thưởng phân phối: 2,913 PSR / Week

Highstreet (Extension 2)

Tổng phần thưởng: 55,550 HIGH (~$90k USD)
Thời gian phát thưởng: 8 weeks
Ngày mở phát thưởng: Jul 28th, 2022
Ngày kết thúc phát thưởng: Sep 22nd, 2022
Lượng phần thưởng phân phối: 6,943 HIGH / week

pSTAKE Finance

Tổng phần thưởng: 980,000 PSTAKE (~$200k USD)
Thời gian phát thưởng: 8 weeks
Ngày mở phát thưởng: August 11th, 2022
Ngày kết thúc phát thưởng: October 6th, 2022
Lượng phần thưởng phân phối: 122,500 PSTAKE / Week

pSTAKE Finance (Mở rộng)

Tổng phần thưởng: 436,700 PSTAKE (~$60k USD)
Thời gian phát thưởng: 8 weeks
Ngày mở phát thưởng: October 6th, 2022
Ngày kết thúc phát thưởng: December 1st, 2022
Lượng phần thưởng phân phối: 54,587 PSTAKE / Week

Highstreet (Extension 3)

Tổng phần thưởng: 32,500 HIGH (~$50k USD)
Thời gian phát thưởng: 8 weeks
Ngày mở phát thưởng: May 18th, 2023
Ngày kết thúc phát thưởng: Jul 13th, 2023
Lượng phần thưởng phân phối: 4,062 HIGH / Week

THENA

Tổng phần thưởng tới Governance Vault: 152,500 THE (~$30k)
Tổng phần thưởng cho Depositors: 61,000 THE (~$12k)
Tổng phần thưởng cho Borrowers: 91,500 THE (~$18k)
Thời gian phát thưởng: 8 weeks
Ngày mở phát thưởng: Jun 8th, 2023
Ngày kết thúc phát thưởng: Aug 3rd, 2023
Lượng phần thưởng phân phối: 19,063 THE / Week