Tiếng Việt
CƠ HỘI GIA NHẬP (ALPACAREERS)
Trung tâm hỗ trợ
Sản phẩm đã dừng hoạt động
🍃
Grazing Range (Mới)
Với việc ra mắt chương trình Quản trị, tất cả phần thưởng từ các pool Grazing Range sẽ được phân bổ cho những người stake ALPACA trong Kho bạc Quản trị.
Tương tự như hình thức Grazing Range cũ, bạn sẽ có cơ hội nhận được các NFT độc quyền. Để có thể nhận được các NFT này, bạn cần stake ALPACA của mình trong Kho bạc 4 tuần. Loại NFT bạn nhận được sẽ dựa trên số lượng xALPACA của bạn trong toàn bộ quãng thời gian 4 tuần (do số dư xALPACA sẽ giảm dần theo thời gian nếu bạn không mở rộng thời hạn khóa, nên bạn cần phải để ý).
Do số dư xALPACA sẽ giảm dần theo thời gian, hãy đảm bảo rằng bạn có đủ xALPACA cho đến khi kết thúc giai đoạn tính thưởng NFT. Khi bạn click vào nút Tạo khóa (Create Lock), bạn có thể lựa chọn sẽ khóa bao nhiêu ALPACA trong khoảng thời gian bao lâu. Sau đó bạn sẽ biết được mình có bao nhiêu xALPACA. Sau đó giảm thời gian khóa đi 4 tuần, bạn sẽ thấy số xALPACA mình có sau 4 tuần. Và dùng số dư đó để biết được mình đủ điều kiện nhận NFT hạng nào.
  • NFT hạng Green: nắm giữ ít nhất 500 xALPACA
  • NFT hạng Silver: nắm giữ ít nhất 5,000 xALPACA
  • NFT hạng Gold: nắm giữ ít nhất 50,000 xALPACA
Bạn có thể theo dõi Twitter của chúng tôi để biết khi nào có pool mới được mở trên Grazing Range nhé.
Để tìm các pool của Grazing Range cũ, bạn truy cập vào link này.

Các pool Grazing Range

Pool #
Project
Token Rewards
Rewards Amount
Status
Pool's Details
1
THG
29,200 THG
Ended
2
PayBSwap
PAYB
18,120,000 PAYB
Ended
3
Landshare
LAND
21,050 LAND
Ended
4
HIGH
23,437.5 HIGH
Ended
5
DLTA
1,401,200 DLTA
Ended
6
HIGH
23,437 HIGH
Ended
7
XWG
3,879,300 XWG
Ended
8
DEAPcoin
DEP
2,594,000 DEP
Ended
9
Biswap
BSW
187,813 BSW
Active
10
TINC
105,500 TINC
Active
11
GQ
15,500,000 GQ
Active
12
Bit Hotel
BTH
3,000,000 BTH
Active
13
Coming Soon...

Thetan Arena

Tổng phần thưởng: 29,220 THG (~$240k USD)
Thời gian phát thưởng: 8 weeks
Ngày mở phát thưởng: Dec 23rd, 2021
Ngày kết thúc phát thưởng: Feb 17th, 2022
Lượng phần thưởng phân phối: 3,533 THG / week

PayBSwap

Tổng phần thưởng: 18,120,000 PAYB (~$91k USD)
Thời gian phát thưởng: 8 weeks
Ngày mở phát thưởng: Dec 30th, 2021
Ngày kết thúc phát thưởng: Feb 24th, 2022
Lượng phần thưởng phân phối: 2,265,000 PAYB / week

Landshare

Tổng phần thưởng: 21,050 LAND (~$92k USD)
Thời gian phát thưởng: 8 weeks
Ngày mở phát thưởng: Jan 6th, 2022
Ngày kết thúc phát thưởng: Mar 3rd, 2022
Lượng phần thưởng phân phối: 2,631 LAND / week

HighStreet

Tổng phần thưởng: 23,437.5 HIGH (~$218k USD)
Thời gian phát thưởng: 8 weeks
Ngày mở phát thưởng: Jan13th, 2022
Ngày kết thúc phát thưởng: Mar 10th, 2022
Lượng phần thưởng phân phối: 2,930 HIGH / week

Delta.theta

Tổng phần thưởng: 1,401,200 DLTA (~$89k USD)
Thời gian phát thưởng: 8 weeks
Ngày mở phát thưởng: Jan 13th, 2022
Ngày kết thúc phát thưởng: Mar 10th, 2022
Lượng phần thưởng phân phối: 175,150 DLTA / week

Highstreet (Extension)

Tổng phần thưởng: 23,437 HIGH (~$92k USD)
Thời gian phát thưởng: 8 weeks
Ngày mở phát thưởng: Mar 10th, 2022
Ngày kết thúc phát thưởng: May 5th, 2022
Lượng phần thưởng phân phối: 2,929 HIGH / week

X World Games

Tổng phần thưởng: 3,879,300 XWG (~$225k USD)
Thời gian phát thưởng: 8 weeks
Ngày mở phát thưởng: Mar 17th, 2022
Ngày kết thúc phát thưởng: May 12th, 2022
Lượng phần thưởng phân phối: 484,913 XWG / week

DEAPcoin

Tổng phần thưởng: 2,594,000 DEP (~$80k USD)
Thời gian phát thưởng: 8 weeks
Ngày mở phát thưởng: Mar 17th, 2022
Ngày kết thúc phát thưởng: May 12th, 2022
Lượng phần thưởng phân phối: 324,250 DEP / Week

Biswap

Tổng phần thưởng: 187,813 BSW (~225k USD)
Thời gian phát thưởng: 8 weeks
Ngày mở phát thưởng: Apr 28th, 2022
Ngày kết thúc phát thưởng: Jun 23rd, 2022
Lượng phần thưởng phân phối: 23,477 BSW / Week

Tiny World

Tổng phần thưởng: 105,000 TINC (~200k USD)
Thời gian phát thưởng: 8 weeks
Ngày mở phát thưởng: May 5th, 2022
Ngày kết thúc phát thưởng: Jun 30rd, 2022
Lượng phần thưởng phân phối: 13,125 TINC / Week

Outer Ring

Tổng phần thưởng: 15,500,000 GQ(~$235k USD)
Thời gian phát thưởng: 8 weeks
Ngày mở phát thưởng: May 12th, 2022
Ngày kết thúc phát thưởng: July 7th, 2022
Lượng phần thưởng phân phối: 1,937,500 GQ / Week

Bit Hotel

Tổng phần thưởng: 3,000,000 BTH(~$93k USD)
Thời gian phát thưởng: 8 weeks
Ngày mở phát thưởng: May 12th, 2022
Ngày kết thúc phát thưởng: July 7th, 2022
Lượng phần thưởng phân phối: 375,500 BTH / Week