Bỏ phiếu cho đề xuất cải tiến Alpaca (AIP)

Để bỏ phiếu biểu quyết có các đề xuất phát triển Alpaca, bạn phải đảm bảo rằng mình đã khóa ALPACA trong Kho bạc quản trị. Nếu bạn vẫn chưa có xALPACA, bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây.

Bỏ phiếu cho đề xuất phát triển

  • Đi tới trang Snapshot

  • Kết nối ví Web3 của bạn (ví dụ như Metamask). Đảm bảo rằng bạn đang ở đúng mạng lưới blockchain (BNB Chain, Fantom).

  • Chọn đề xuất đang ở trạng thái "Active"

  • Bạn có thể đọc chi tiết của mỗi đề xuất tại đây

  • Kéo xuống phần "Cast your vote"

  • Click vào lựa chọn của bạn

  • Click "Vote"

Last updated