Khóa thêm ALPACA/ Mở rộng thời hạn khóa

Nếu đã khóa ALPACA của mình, bạn có thể lựa chọn khóa thêm ALPACA và/hoặc mở rộng thời hạn khóa cho số ALPACA của mình. Dưới đây là các hướng dẫn chi tiết.

Khóa thêm ALPACA

Để khóa thêm ALPACA, bạn làm theo các bước dưới đâyTo lock more ALPACA, simply follow the steps below:

  • Đi tới trang Governance

  • Kết nối với ví Web3 của bạn (như là Metamask). Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng đúng mạng Blockchain (ví dụ BNB Chain, Fantom).

  • Click vào "Lock More ALPACA" (Khóa thêm ALPACA)

  • Điền thông tin chi tiết về số lượng ALPACA bạn muốn khóa thêm

  • Click "Confirm Lock" (Xác nhận khóa) để khóa, và click vào xác nhận trên Metamask

Mở rộng thời gian khóa

Để mở rộng thời gian khóa, bạn phải có ALPACA đã được khóa trong Kho bạc Quản trị. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:

  • Đi tới trang Governance

  • Kết nối với ví Web3 của bạn (như Metamask), nhớ sử dụng mạng BNB Chain bạn nhé

  • Click vào "Extend Lock Time" (Mở rộng thời gian khóa)

  • Điền chi tiết thời gian bạn muốn khóa

  • Click vào "Confirm lock" và xác nhận giao dịch trên metamask

Last updated