Rút ALPACA từ Kho bạc quản trị FANTOM trên BNB Chain

Do lo ngại về cầu nối Multichain, chúng tôi đã dừng Kho bạc Quản trị trên Fantom để bảo vệ ALPACA của người dùng. Từ nay, doanh thu trên Fantom sẽ được phân phối cho người nắm giữ xALPACA trên BNB Chain. Do đó, chúng tôi đã chuyển đổi tất cả ALPACA trên FANTOM sang BNB Chain và tạo Merkle Distribution để cho phép người dùng claim ALPACA của mình trên BNB Chain. Để rút ALPACA từ Kho bạc quản trị bên Fantom trên BNB Chain, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

  • Click vào "Connect to Web3" wallet như MetaMask và đảm bảo rằng bạn đang ở trên BNB Chain. Click vào đây nếu bạn chưa có BNB Chain trên ví của mình.

  • Click vào hộp "1. claim (0x2e7ba6ef)".

  • Điền thông tin được yêu cầu trong form.

Bạn có thể tìm thấy thông tin của mình trên Github của chúng tôi tại đây. Để tìm thấy thông tin của mình, bạn chỉa cần dùng tổ hợp phím (Ctrl + F/command + F) để tìm địa chỉ ví của bạn trên trang Github, và điền thông tin trên link.

Ví dụ, nếu địa chỉ ví của bạn là "0x040baa573b9dab3143425d7e0d11916961d385bf", bạn sẽ cần tìm thông tin của mình trên github như sau:

Do đó, bạn sẽ cần điền những thông tin như sau:

index (uint256): 5

account (address): 0x040baa573b9dab3143425d7e0d11916961d385bf

amount (uint256): 0x035c6c3f828a380000

merkleProof (byte32[]): 0x81038b9e27829a7061195a49507f6b9c212f86646db10bf9913b90e1590d1fc8, 0x45c31e6de76d31984956b315417c0ea547d99cb924534603de527b9087fb3158, 0xdc68fdf64a599a43f612ba8af90976c3f922b5a990e826e93f6f7e3a1b23b371, 0xb0fa6dd872ae9d87907a09b6b7a7cf5f148c93f4a32f317fd2873b6c7610e22a, 0x5e507f362064ee27a44210d6496ebeb32679b55a6e799271148816f8f4071ded, 0xc56bdbf572eb2e504cc5b8307247cef77016a30ade298ac8fc0ceb421aea999b, 0x31ec06e28aa9fb8596cd862b687e11f6963f027bb6e796a0488d445b88d89aea, 0x14f5108c14607e58c81687b5de5f17a568d0336f789bdd0fba3380409e8c19d5

  • Click vào "Write" và bạn sẽ nhận được thông báo hiện lên trên ví của bạn để chấp nhận giao dịch.

Last updated