Tiếng Việt
Search
K

Rút sớm

Chức năng rút sớm cho phép người dùng rút số ALPACA đã được khóa trong Kho bạc quản trị với một khoản phạt.
  • Khoản phạt cho việc rút sớm sẽ là 0.5% số lượng rút trên mỗi ngày khóa còn lại (tối đa là 10.5%). (
Ví dụ:
Alice muốn rút sớm 100 ALPACA đang khóa trong Kho bạc quản trị, nhưng cô ấy mới rút token cách đó 5 ngày. Alice sẽ phải trả:
Tỷ lệ % phạt = 0.5% * (21 - 5) = 8.0% lượng token rút.
Cô ấy sẽ nhận lại: 100 ALPACA * (100% — 8.0%) = 92 ALPACA
Theo như AIP-3, số token thu được từ việc phạt sẽ được sử dụng như sau:
  • 50% được dùng để đốt hàng tuần
  • 50% sẽ được phân phối lại dưới dạng phần thưởng cho những người khóa ALPACA trong Kho bạc quản trị.
Một người dùng rút sớm thì vẫn đủ điều kiện để nhận phần thưởng của kỳ trả thưởng cuối cùng của họ.
Mặc dù, chúng tôi hi vọng rằng sẽ không có ai sử dụng tính năng này, sẽ luôn tốt hơn khi có thêm các lựa chọn.
Bạn có thể xem hướng dẫn từng bước tại đây.