Tiếng Việt
Search
K
📈

Kết quả backtest

Kết quả backtest ở đây được thực hiện theo phương pháp tái cân bằng. Tuy nhiên, chúng tôi đã có nâng cấp quan trọng đối với các AV, phương pháp mới này có tích hợp AI để nâng cao lợi nhuận cho các AV.

Chiến lược trung tính với thị trường

BNB Pools

PancakeSwap BNB-USDT
PancakeSwap BNB-BUSD
Biswap BNB-USDT
Biswap ETH-USDT

FTM Pools

SpookySwap FTM-USDC

Kết quả ở dạng đồ thị

Results on PancakeSwap(Leverage):
Results on MDex(Leverage):

Chiến lược Tiết kiệm

BNB Pools

Biswap ETH-BTC (BTC Savings)
PancakeSwap BUSD-BTCB (BTCB Savings)
Biswap USDT-ETH (ETH Savings)
Biswap BTC-ETH (ETH Savings)
PancakeSwap USDT-BNB (BNB Savings)
PancakeSwap BUSD-BNB (BNB Savings)