Tiếng Việt
Search…
⌃K
📈

Kết quả backtest

Chiến lược trung tính với thị trường

BNB Pools

PancakeSwap BNB-USDT
PancakeSwap BNB-BUSD
Biswap BNB-USDT
Biswap ETH-USDT

FTM Pools

SpookySwap FTM-USDC

Kết quả ở dạng đồ thị

Results on PancakeSwap(Leverage):
Results on MDex(Leverage):

Chiến lược Tiết kiệm

BNB Pools

Biswap ETH-BTC (BTC Savings)
PancakeSwap BUSD-BTCB (BTCB Savings)
Biswap USDT-ETH (ETH Savings)
Biswap BTC-ETH (ETH Savings)
PancakeSwap USDT-BNB (BNB Savings)
PancakeSwap BUSD-BNB (BNB Savings)