Biswap Pools

Theo AIP-25, một số vị thế LYF thuộc nhóm phải dịch chuyển đã bị đóng lại, và tất cả tài sản cho vay đã được chuyển đổi qua FF2.0. Bạn có thể claim ibToken tương ứng với tài sản trong AF2.0

Do đó, một số phần của trang này chỉ có giá trị tham khảo trước khi chuyển đổi.

Bảng dưới đây mô tả các thông số cụ thể cho từng pool:

Work Factor: Tỷ lệ Nợ tối đa khi mở một vị thế

Max Leverage: Tỷ lệ đòn bẩy tối đa khi mở một vị thế mới cho một cặp farming

Ngưỡng Thanh lý: Tỷ lệ Nợ tối đa, vị thế có thể bị thanh lý nếu vượt mức này

Biswap BNB Pools

Biswap BUSD Pools

Biswap BTCB Pools

Biswap ETH Pools

Biswap USDT Pools

Biswap BNB Pools

Pool addresses

Biswap: BSW-BNB 0x46492B26639Df0cda9b2769429845cb991591E0A

Biswap: USDT-BNB 0x8840C6252e2e86e545deFb6da98B2a0E26d8C1BA

Biswap: BUSD-BNB 0xaCAac9311b0096E04Dfe96b6D87dec867d3883Dc

Biswap: ETH-BNB 0x5bf6941f029424674bb93A43b79fc46bF4A67c21

Biswap: BTCB-BNB 0xC7e9d76ba11099AF3F330ff829c5F442d571e057

Biswap: USDC-BNB 0x06Cd679121Ec37B0A2FD673D4976B09d81791856

Biswap BUSD Pools

Pool addresses

Biswap: BNB-BUSD 0xaCAac9311b0096E04Dfe96b6D87dec867d3883Dc

Biswap: GQ-BUSD 0xB4c88543Bd95617Fb61F3d031B8E8E19aF33201E

Biswap BTCB Pools

Pool addresses

Biswap: BNB-BTCB 0xC7e9d76ba11099AF3F330ff829c5F442d571e057

Biswap: USDT-BTCB 0xa987f0b7098585c735cD943ee07544a84e923d1D

Biswap ETH Pools

Pool addresses

Biswap: BNB-ETH 0x5bf6941f029424674bb93A43b79fc46bF4A67c21

Biswap: USDT-ETH 0x63b30de1A998e9E64FD58A21F68D323B9BcD8F85

Biswap USDT Pools

Pool addresses

Biswap: BSW-USDT 0x2b30c317ceDFb554Ec525F85E79538D59970BEb0

Biswap: BNB-USDT 0x8840C6252e2e86e545deFb6da98B2a0E26d8C1BA

Biswap: BTCB-USDT 0xa987f0b7098585c735cD943ee07544a84e923d1D

Biswap: ETH-USDT 0x63b30de1A998e9E64FD58A21F68D323B9BcD8F85

Biswap USDC Pools

Pool addresses

Biswap: BNB-USDC 0x06Cd679121Ec37B0A2FD673D4976B09d81791856

** Các Work factor và Ngưỡng Thanh lý có thể được điều chỉnh theo thời gian để cân bằng rủi ro và phần thưởng cho tất cả người dùng trên nền tảng của Alpaca Finance. Ngoài ra, trong khi các nhà phát triển cốt lõi sẽ đặt các giá trị ban đầu, thì cộng đồng Quản trị sẽ có thể bỏ phiếu để thay đổi các thông số này trong tương lai.

Last updated