Tiếng Việt
Search
K

MdexSwap Pools

Bảng dưới đây mô tả các thông số cụ thể cho từng pool:
Work Factor: Tỷ lệ Nợ tối đa khi mở một vị thế
Max Leverage: Tỷ lệ đòn bẩy tối đa khi mở một vị thế mới cho một cặp farming
Ngưỡng Thanh lý: Tỷ lệ Nợ tối đa, vị thế có thể bị thanh lý nếu vượt mức này

Các cặp BNB trên Mdex

Platform
Pool
Hệ số làm việc (Mức đòn bẩy)
Ngưỡng thanh lý
Mdex
MDX-BNB
66.67% (3.0x)
83.33%
Mdex
ETH-BNB
66.67% (3.0x)
83.33%
Mdex
USDT-BNB
66.67% (3.0x)
83.33%
Mdex
BUSD-BNB
66.67% (3.0x)
83.33%
Mdex
BTCB-BNB
66.67% (3.0x)
83.33%

Địa chỉ các pool

Các cặp BUSD trên Mdex

Platform
Pool
Hệ số làm việc (Mức đòn bẩy)
Ngưỡng thanh lý
Mdex
MDX-BUSD
66.67% (3.0x)
83.33%
Mdex
BNB-BUSD
66.67% (3.0x)
83.33%

Địa chỉ các pool

Các cặp USDT trên Mdex

Platform
Pool
Hệ số làm việc (Mức đòn bẩy)
Ngưỡng thanh lý
Mdex
BTCB-USDT
66.67% (3.0x)
83.33%
Mdex
ETH-USDT
66.67% (3.0x)
83.33%
Mdex
BNB-USDT
66.67% (3.0x)
83.33%
Mdex
USDC-USDT
75.00% (4.0x)
90.00%
Mdex
DAI-USDT
75.00% (4.0x)
90.00%

Địa chỉ các pool

Các cặp BTCB trên Mdex

Platform
Pool
Hệ số làm việc (Mức đòn bẩy)
Ngưỡng thanh lý
Mdex
USDT-BTCB
66.67% (3.0x)
83.33%
Mdex
ETH-BTCB
66.67% (3.0x)
83.33%
Mdex
BNB-BTCB
66.67% (3.0x)
83.33%

Địa chỉ các pool

Các cặp ETH trên Mdex ETH

Platform
Pool
Hệ số làm việc (Mức đòn bẩy)
Ngưỡng thanh lý
Mdex
USDT-ETH
66.67% (3.0x)
83.33%
Mdex
BTCB-ETH
66.67% (3.0x)
83.33%
Mdex
BNB-ETH
66.67% (3.0x)
83.33%

Địa chỉ các pool