MdexSwap Pools

Theo AIP-25, một số vị thế LYF thuộc nhóm phải dịch chuyển đã bị đóng lại, và tất cả tài sản cho vay đã được chuyển đổi qua FF2.0. Bạn có thể claim ibToken tương ứng với tài sản trong AF2.0

Do đó, một số phần của trang này chỉ có giá trị tham khảo trước khi chuyển đổi.

Bảng dưới đây mô tả các thông số cụ thể cho từng pool:

Work Factor: Tỷ lệ Nợ tối đa khi mở một vị thế

Max Leverage: Tỷ lệ đòn bẩy tối đa khi mở một vị thế mới cho một cặp farming

Ngưỡng Thanh lý: Tỷ lệ Nợ tối đa, vị thế có thể bị thanh lý nếu vượt mức này

Các cặp BNB trên Mdex

Các cặp BUSD trên Mdex

Các cặp USDT trên Mdex

Các cặp BTCB trên Mdex

Các cặp ETH trên Mdex

Các cặp BNB trên Mdex

Platform

Pool

Hệ số làm việc (Mức đòn bẩy)

Ngưỡng thanh lý

Mdex

MDX-BNB

66.67% (3.0x)

83.33%

Mdex

ETH-BNB

66.67% (3.0x)

83.33%

Mdex

USDT-BNB

66.67% (3.0x)

83.33%

Mdex

BUSD-BNB

66.67% (3.0x)

83.33%

Mdex

BTCB-BNB

66.67% (3.0x)

83.33%

Địa chỉ các pool

Mdex: MDX-BNB 0xAf9Aa53146C5752BF6068A84B970E9fBB22a87bc

Mdex: ETH-BNB 0x82E8F9e7624fA038DfF4a39960F5197A43fa76aa

Mdex: USDT-BNB 0x09CB618bf5eF305FadfD2C8fc0C26EeCf8c6D5fd

Mdex: BUSD-BNB 0x340192D37d95fB609874B1db6145ED26d1e47744

Mdex: BTCB-BNB 0x969f2556F786a576F32AeF6c1D6618f0221Ec70e

Các cặp BUSD trên Mdex

Platform

Pool

Hệ số làm việc (Mức đòn bẩy)

Ngưỡng thanh lý

Mdex

MDX-BUSD

66.67% (3.0x)

83.33%

Mdex

BNB-BUSD

66.67% (3.0x)

83.33%

Địa chỉ các pool

Mdex: MDX-BUSD 0x223740a259E461aBeE12D84A9FFF5Da69Ff071dD

Mdex: BNB-BUSD 0x340192D37d95fB609874B1db6145ED26d1e47744

Các cặp USDT trên Mdex

Platform

Pool

Hệ số làm việc (Mức đòn bẩy)

Ngưỡng thanh lý

Mdex

BTCB-USDT

66.67% (3.0x)

83.33%

Mdex

ETH-USDT

66.67% (3.0x)

83.33%

Mdex

BNB-USDT

66.67% (3.0x)

83.33%

Mdex

USDC-USDT

75.00% (4.0x)

90.00%

Mdex

DAI-USDT

75.00% (4.0x)

90.00%

Địa chỉ các pool

Mdex: BTCB-USDT 0xda28Eb7ABa389C1Ea226A420bCE04Cb565Aafb85

Mdex: ETH-USDT 0x0FB881c078434b1C0E4d0B64d8c64d12078b7Ce2

Mdex: BNB-USDT 0x09CB618bf5eF305FadfD2C8fc0C26EeCf8c6D5fd

Mdex: USDC-USDT 0x9f4Da89774570E27170873BefD139a79CB1A3da2

Mdex: DAI-USDT 0x59B76b5D39370ba2Aa7e723c639861266e85BFEc

Các cặp BTCB trên Mdex

Platform

Pool

Hệ số làm việc (Mức đòn bẩy)

Ngưỡng thanh lý

Mdex

USDT-BTCB

66.67% (3.0x)

83.33%

Mdex

ETH-BTCB

66.67% (3.0x)

83.33%

Mdex

BNB-BTCB

66.67% (3.0x)

83.33%

Địa chỉ các pool

Mdex: USDT-BTCB 0xda28Eb7ABa389C1Ea226A420bCE04Cb565Aafb85

Mdex: ETH-BTCB 0x577d005912C49B1679B4c21E334FdB650E92C077

Mdex: BNB-BTCB 0x969f2556F786a576F32AeF6c1D6618f0221Ec70e

Các cặp ETH trên Mdex ETH

Platform

Pool

Hệ số làm việc (Mức đòn bẩy)

Ngưỡng thanh lý

Mdex

USDT-ETH

66.67% (3.0x)

83.33%

Mdex

BTCB-ETH

66.67% (3.0x)

83.33%

Mdex

BNB-ETH

66.67% (3.0x)

83.33%

Địa chỉ các pool

Mdex: USDT-ETH 0x0FB881c078434b1C0E4d0B64d8c64d12078b7Ce2

Mdex: BTCB-ETH 0x577d005912C49B1679B4c21E334FdB650E92C077

Mdex: BNB-ETH 0x82E8F9e7624fA038DfF4a39960F5197A43fa76aa

Last updated