SpookySwap Pools (Đã dừng)

Bảng dưới đây mô tả các thông số chi tiết của từng pool:

Work Factor: Tỷ lệ nợ tối đa khi mở vị thế

Max Leverage: Tỷ lệ đòn bẩy tối đa khi mở một vị thế mới cho một cặp farming

Ngưỡng thanh lý: Tỷ lệ nợ tối đa mà khi vượt quá, vị thế sẽ bị thanh lý.

SpookySwap FTM Pools

SpookySwap USDC Pools

SpookySwap FTM Pools

Pool

Work Factor (Mức đòn bẩy)

Ngưỡng thanh lý

FTM-BOO

66.67% (3.0x)

83.33%

FTM-USDC

66.67% (3.0x)

83.33%

FTM-wETH

66.67% (3.0x)

83.33%

FTM-DAI

66.67% (3.0x)

83.33%

FTM-fUSDT

66.67% (3.0x)

83.33%

FTM-MIM

66.67% (3.0x)

83.33%

FTM-BTC

66.67% (3.0x)

83.33%

Địa chỉ các Pool

SpookySwap: FTM-BOO 0xEc7178F4C41f346b2721907F5cF7628E388A7a58

SpookySwap: FTM-USDC 0x2b4c76d0dc16be1c31d4c1dc53bf9b45987fc75c

SpookySwap: FTM-wETH 0xf0702249F4D3A25cD3DED7859a165693685Ab577

SpookySwap: FTM-DAI 0xe120ffBDA0d14f3Bb6d6053E90E63c572A66a428

SpookySwap: FTM-fUSDT 0x5965E53aa80a0bcF1CD6dbDd72e6A9b2AA047410

SpookySwap: FTM-MIM 0x6f86e65b255c9111109d2D2325ca2dFc82456efc

SpookySwap: FTM-BTC 0xFdb9Ab8B9513Ad9E419Cf19530feE49d412C3Ee3

SpookySwap USDC Pools

Pool

Work Factor (Mức đòn bẩy)

Ngưỡng thanh lý

USDC-FTM

66.67% (3.0x)

83.33%

Địa chỉ các pool

SpookySwap: USDC-FTM 0x2b4c76d0dc16be1c31d4c1dc53bf9b45987fc75c

** Các Work factor và Ngưỡng Thanh lý có thể được điều chỉnh theo thời gian để cân bằng rủi ro và phần thưởng cho tất cả người dùng trên nền tảng của Alpaca Finance. Ngoài ra, trong khi các nhà phát triển cốt lõi sẽ đặt các giá trị ban đầu, thì cộng đồng Quản trị sẽ có thể bỏ phiếu để thay đổi các thông số này trong tương lai.

Last updated