Tiếng Việt
Search
K

SpookySwap Pools (Đã dừng)

Bảng dưới đây mô tả các thông số chi tiết của từng pool:
Work Factor: Tỷ lệ nợ tối đa khi mở vị thế
Max Leverage: Tỷ lệ đòn bẩy tối đa khi mở một vị thế mới cho một cặp farming
Ngưỡng thanh lý: Tỷ lệ nợ tối đa mà khi vượt quá, vị thế sẽ bị thanh lý.

SpookySwap FTM Pools

Pool
Work Factor (Mức đòn bẩy)
Ngưỡng thanh lý
FTM-BOO
66.67% (3.0x)
83.33%
FTM-USDC
66.67% (3.0x)
83.33%
FTM-wETH
66.67% (3.0x)
83.33%
FTM-DAI
66.67% (3.0x)
83.33%
FTM-fUSDT
66.67% (3.0x)
83.33%
FTM-MIM
66.67% (3.0x)
83.33%
FTM-BTC
66.67% (3.0x)
83.33%

Địa chỉ các Pool

SpookySwap USDC Pools

Pool
Work Factor (Mức đòn bẩy)
Ngưỡng thanh lý
USDC-FTM
66.67% (3.0x)
83.33%

Địa chỉ các pool

** Các Work factor và Ngưỡng Thanh lý có thể được điều chỉnh theo thời gian để cân bằng rủi ro và phần thưởng cho tất cả người dùng trên nền tảng của Alpaca Finance. Ngoài ra, trong khi các nhà phát triển cốt lõi sẽ đặt các giá trị ban đầu, thì cộng đồng Quản trị sẽ có thể bỏ phiếu để thay đổi các thông số này trong tương lai.