WaultSwap Pools (Đã dừng)

Bảng dưới đây mô tả các thông số cụ thể cho từng pool:

Work Factor: Tỷ lệ Nợ tối đa khi mở một vị thế

Max Leverage: Tỷ lệ đòn bẩy tối đa khi mở một vị thế mới cho một cặp farming

Ngưỡng Thanh lý: Tỷ lệ Nợ tối đa, vị thế có thể bị thanh lý nếu vượt mức này

WaultSwap ALPACA pairs

WaultSwap BNB pairs

WaultSwap BUSD pairs

WaultSwap USDT pairs

WaultSwap TUSD pairs

WaultSwap ETH pairs

WaultSwap BTCB pairs

Các cặp WaultSwap ALPACA

Platform

Pool

Work Factor (mức đòn bẩy)

Ngưỡng Thanh lý

WaultSwap

ALPACA-USDT (borrowing USDT)

60.00% (2.5x)

80.00%

WaultSwap

USDT-ALPACA (borrowing ALPACA)

50.00% (2.0x)

70.00%

WaultSwap

ALPACA-BNB (borrowing BNB)

60.00% (2.5x)

80.00%

WaultSwap

BNB-ALPACA (borrowing ALPACA)

50.00% (2.0x)

70.00%

Pool Addresses:

Wault: ALPACA-USDT: 0xCb1b3C77606c61C9C2eCA86f554f5806343757AD

Wault: ALPACA-BNB: 0xC70fE75DAE1d69245F315Cec8BF4aebe41893807

Các cặp WaultSwap BNB

Platform

Pool

Work Factor (mức đòn bẩy)

Ngưỡng Thanh lý

WaultSwap

WEX-BNB

60.00% (2.5x)

80.00%

WaultSwap

WAULTx-BNB

50.00% (2.0x)

70.00%

WaultSwap

ALPACA-BNB

60.00% (2.5x)

80.00%

WaultSwap

BUSD-BNB

66.67% (3.0x)

83.33%

Pool Addresses:

Wault: WEX-BNB 0xb4814f1ca673dBE9a2637C5dd4e94A4a0ED834C6

Wault: WAULTx-BNB 0xA2eBDa2e8975B42068b6162C7dd798C2143caf21

Wault: ALPACA-BNB 0xC70fE75DAE1d69245F315Cec8BF4aebe41893807

Wault: BUSD-BNB 0x4bbed8D9A1B27A4DDd84a3368A850e78c9580404

Các cặp WaultSwap BUSD

Platform

Pool

Work Factor (mức đòn bẩy)

Ngưỡng Thanh lý

WaultSwap

BNB-BUSD

66.67% (3.0x)

83.33%

WaultSwap

ETH-BUSD

66.67% (3.0x)

83.33%

WaultSwap

BTCB-BUSD

66.67% (3.0x)

83.33%

WaultSwap

USDT-BUSD

75.00% (4.0x)

90.00%

WaultSwap

WUSD-BUSD

75.00% (4.0x)

90.00%

Pool Addresses:

Wault: BNB-BUSD 0x4bbed8D9A1B27A4DDd84a3368A850e78c9580404

Wault: ETH-BUSD 0x40a2739d8B2CDDd5EDB8B563BA8e4c3326e23716

Wault: BTCB-BUSD 0x61Ad21f79D1Bf96206Ad28d97B15D98a55944a2a

Wault: USDT-BUSD 0x9Ce20a5169A3CD64A98C2C200aA995A2d8c8830e

Wault: WUSD-BUSD 0x6102D8A7C963F78D46a35a6218B0DB4845d1612F

Các cặp WaultSwap USDT

Platform

Pool

Work Factor (mức đòn bẩy)

Ngưỡng Thanh lý

WaultSwap

WEX-USDT

60.00% (2.5x)

80.00%

WaultSwap

BTCB-USDT

66.67% (3.0x)

83.33%

WaultSwap

ETH-USDT

66.67% (3.0x)

83.33%

WaultSwap

ALPACA-USDT

60.00% (2.5x)

80.00%

WaultSwap

BUSD-USDT

75.00% (4.0x)

90.00%

WaultSwap

MATIC-USDT

60.00% (2.5x)

80.00%

WaultSwap

TUSD-USDT

75.00% (2.5x)

90.00%

Pool Addresses:

Wault: WEX-USDT 0x50e8D9Aa83eBDe9608074eC1faaDfD2E792D9B81

Wault: BTCB-USDT 0x3F2e3461fd0E0eaA0fCc9Ec7A40C8B19b27da0b6

Wault: ETH-USDT 0xF63509631777DAAeC8a29ecd2B16fD15d668571D

Wault: ALPACA-USDT 0xCb1b3C77606c61C9C2eCA86f554f5806343757AD

Wault: BUSD-USDT 0x9Ce20a5169A3CD64A98C2C200aA995A2d8c8830e

Wault: MATIC-USDT 0x4aeA71115DAB37e79C0005a042d6c3985255f3CB

Wault: TUSD-USDT 0xBE66b44015734D881ACcfBa478d957885612A902

Các cặp WaultSwap TUSD

Platform

Pool

Work Factor (mức đòn bẩy)

Ngưỡng Thanh lý

WaultSwap

USDT-TUSD

75.00% (4.0x)

90.00%

Pool Addresses:

Wault: USDT-TUSD 0xBE66b44015734D881ACcfBa478d957885612A902

Các cặp WaultSwap ETH

Platform

Pool

Work Factor (mức đòn bẩy)

Ngưỡng Thanh lý

WaultSwap

BTCB-ETH

66.67% (3.0x)

83.33%

WaultSwap

BETH-ETH

75.00% (4.0x)

90.00%

WaultSwap

BUSD-ETH

66.67% (3.0x)

83.33%

WaultSwap

USDT-ETH

66.67% (3.0x)

83.33%

Pool Addresses:

Wault: BTCB-ETH 0xBb43C776D9dDDaD1395e1543545d05E138ccb4BA

Wault: BETH-ETH 0x11040f3c467993556B19813d4A18b684598Ba4BD

Wault: BUSD-ETH 0x40a2739d8B2CDDd5EDB8B563BA8e4c3326e23716

Wault: USDT-ETH 0xF63509631777DAAeC8a29ecd2B16fD15d668571D

Các cặp WaultSwap BTCB

Platform

Pool

Work Factor (mức đòn bẩy)

Ngưỡng Thanh lý

WaultSwap

ETH-BTCB

66.67% (3.0x)

83.33%

WaultSwap

USDT-BTCB

75.00% (4.0x)

83.33%

WaultSwap

BUSD-BTCB

66.67% (3.0x)

83.33%

Pool Addresses:

Wault: ETH-BTCB 0xBb43C776D9dDDaD1395e1543545d05E138ccb4BA

Wault: USDT-BTCB 0x3F2e3461fd0E0eaA0fCc9Ec7A40C8B19b27da0b6

Wault: BUSD-BTCB 0x61Ad21f79D1Bf96206Ad28d97B15D98a55944a2a

** Các Work factor và Ngưỡng Thanh lý có thể được điều chỉnh theo thời gian để cân bằng rủi ro và phần thưởng cho tất cả người dùng trên nền tảng của Alpaca Finance. Ngoài ra, trong khi các nhà phát triển cốt lõi sẽ đặt các giá trị ban đầu, thì cộng đồng Quản trị sẽ có thể bỏ phiếu để thay đổi các thông số này trong tương lai.

Last updated