Biswap Farms

Các pool hỗ trợ cho vay với cả hai tài sản

Sơ đồ phía dưới mô tả chiến lược tự động cho các pool hỗ trợ cho vay với cả hai tài sản. Chúng tôi đang hỗ trợ cho vay với cả hai loại tài sản đối với các pool sau đây:

  • USDT-BTCB

  • ETH-USDT

  • BNB-USDT

  • BNB-ETH

  • BNB-BUSD

  • BNB-BTCB

Các pool hỗ trợ cho vay một tài sản

Sơ đồ phía dưới mô tả chiến lược tự động cho các pool chỉ hỗ trợ cho vay với một loại tài sản.

Để thấy danh sách toàn bộ các pool, vui lòng đến Trang Thông số riêng từng Pool tại đây.

Last updated