Mdex Farms

Automated strategies for supported Mdex Farms​

Các pools có cả hai tài sản được hỗ trợ cho vay

Sơ đồ dưới đây minh họa chiến lược cho các pool vay hai bên. Hiện tại, cả hai tài sản trong các cặp này đều được hỗ trợ cho vay:

  • USDT-BTCB

  • ETH-USDT

  • BNB-USDT

  • BNB-ETH

  • BNB-BUSD

  • ETH-BTCB

  • BNB-BTCB

Các pool chỉ có một tài sản được hỗ trợ vay

Sơ đồ dưới đây minh họa chiến lược cho các pool chỉ có một tài sản được hỗ trợ cho vay

Để có thể thấy được danh sách toàn bộ các pools, mời bạn tham khảo tại đây.

Last updated