Tiếng Việt
CƠ HỘI GIA NHẬP (ALPACAREERS)
Trung tâm hỗ trợ
Sản phẩm đã dừng hoạt động
PancakeSwap Farms
Bản dịch do
CryptoGo cung cấp.

Single-Asset Leveraged Yield Farming (CAKE Syrup Pool)

Sơ đồ dưới đây minh họa chiến lược khai thác thanh khoản bằng đòn bẩy sử dụng tài sản đơn. Chúng tôi hiện đang hỗ trợ LYF trên pool CAKE Syrup. Các tài sản đơn khác sẽ được bổ sung trong tương lai.

Các pools có cả hai tài sản được hỗ trợ cho vay

Sơ đồ dưới đây minh họa chiến lược cho các pool vay hai bên. Chúng tôi hiện hỗ trợ vay cả hai tài sản trong các cặp thuộc các pool sau:
  • ALPACA-BUSD pool
  • ETH-BNB pool
  • BNB-BUSD pool
  • BTCB-BUSD pool
  • BNB-USDT pool
  • USDT-BUSD pool

Các pool chỉ có một tài sản được hỗ trợ vay

Sơ đồ dưới đây minh họa chiến lược cho các pool vay đơn (chỉ cho vay một trong hai tài sản thuộc một cặp).
Copy link
On this page
Single-Asset Leveraged Yield Farming (CAKE Syrup Pool)
Các pools có cả hai tài sản được hỗ trợ cho vay
Các pool chỉ có một tài sản được hỗ trợ vay
Single-Asset Leveraged Yield Farming (CAKE Syrup Pool)
Các pools có cả hai tài sản được hỗ trợ cho vay
Các pool chỉ có một tài sản được hỗ trợ vay