SpookySwap Farms (Đã dừng)

Automated strategies for supported SpookySwap Farms

Pool hỗ trợ vay cả hai loại tài sản

Sơ đồ phía dưới diễn ta chiến lược dành cho pool hỗ trợ vay cả hai loại tài sản. Hiện tại chúng tôi hỗ trợ việc vay cả hai loại tài sản với các pool sau đây:

  • FTM-USDC

Pool hỗ trợ vay một loại tài sản

Sơ đồ phía dưới diễn tả chiến lược cho pool hỗ trợ cho vay một loại tài sản. Để biết được danh sách đầy đủ các pool hỗ trợ cho vay một loại tài sản được chúng tôi hỗ trợ, xem tại đây.

Last updated