WaultSwap Farms (Đã dừng)

Các pools có cả hai tài sản được hỗ trợ cho vay

Sơ đồ dưới đây minh họa chiến lược cho các pool vay hai bên. Hiện tại, cả hai tài sản trong các cặp này đều được hỗ trợ cho vay:

  • ALPACA-BNB

  • ALPACA-USDT

  • BNB-BUSD

  • USDT-BUSD

  • ETH-BUSD

  • BTCB-BUSD

  • BTCB-USDT

  • ETH-USDT

  • BNB-USDT

  • BTCB-ETH

Các pool chỉ có một tài sản được hỗ trợ vay

Sơ đồ dưới đây minh họa chiến lược cho các pool vay đơn (chỉ cho vay một trong hai tài sản thuộc một cặp).

Last updated