Page cover image

🏆Các sản phẩm của chúng tôi

Alpaca Finance cung cấp rất nhiều sản phẩm khác nhau để người dùng có thể tham gia vào thị trường Tài chính phi tập trung (DeFi) dựa trên khẩu vị rủi ro và kỳ vọng lợi nhuận của họ.

Click vào đường link phía dưới để tìm hiểu thêm về các sản phẩm của Alpaca Finance

AF 1.0

  • Lending - Cho Vay

  • Leveraged Yield Farming - Canh tác lợi suất sử dụng đòn bẩy

  • Automated Vaults - Kho bạc tự động

Perpetual Futures Exchange - San giao dịch hợp đồng thông minh không thời hạn

Governance Vault - Kho bạc quản trị

Last updated