📔Các thông số AUSD

Các thông số chung

(*Tất cả các loại phí dưới đây đã được tính gộp vào APYs hiển thị trên app, vì vậy những gì bạn nhìn thấy sẽ là những gì bạn thực sự kiếm được)

Phí ổn định

2% APR (cho hầu hết các loại tài sản thế chấp)

Đây sẽ là phí ổn định cho mỗi vị thế vay AUSD. 50% phí này sẽ đi vào quỹ mua lại ALPACA và đốt (hoặc Protocol APR cho những người nạp ALPACA một khi vault quản trị được triển khai), phần còn lại được đưa vào quỹ phát triển.

Thưởng thanh lý

5%

4% (trong 5%) dành để mua lại ALPACA và đốt hàng tuần; 1% sẽ được dùng làm phần thưởng cho người thanh lý.

Phí hoạt động của việc farming tự động

9%

Là số % phần thưởng thu được từ hoạt động farming tài sản thế chấp của các vị thế AUSD trong pool Staking của Alpaca (hoặc trong tương lai là từ các đối tác bên ngoài). 5% sẽ được dùng để mua lại ALPACA và đốt (và Protocol APR cho những người nạp ALPACA khi vault quản trị được triển khai); 4% sẽ đi vào quỹ phát triển.

Hệ số đóng (Close Factor)

25%

Đây là con số % lớn nhất của giá trị nợ trong một vị thế vay AUSD có thể bị thanh lý trong một giao dịch khi vị thế rơi vào trạng thái phải thanh lý. Điều này sẽ làm giảm các chi phí liên quan và rủi ro bị thanh lý cho người vay AUSD, đồng thời bảo vệ được giao thức trước rủi ro nợ xấu.

Giá trị vay tối thiểu

500 AUSD

Đây là lượng AUSD thấp nhất mà bạn có thể vay khi mở một vị thế.

Thông số cụ thể từng pool

Tham khảo bảng dưới đây để nắm được thông số cụ thể từng pool:

Pool tài sản thế chấpHệ số thế chấpMức nợ trần (AUSD)Phí ổn định

ibBUSD

90%

30 Mn

2%

ibUSDT

90%

30 Mn

2%

ibBNB

65%

30 Mn

3%

ibETH

TBD

TBD

TBD

ibBTCB

TBD

TBD

TBD

ibTUSD

TBD

TBD

TBD

ibALPACA

TBD

TBD

TBD

Pool tài sản thế chấp - Collateral Pool: Loại tài sản có thể được sử dụng để làm tài sản thế chấp vay AUSD

Hê số thế chấp - Collateral Factor: Giá trị tối đa của khoản nợ / giá trị tài sản thế chấp. Nếu hệ số nợ chạm đến và vượt quá giá trị này, vị thế sẽ bị thanh lý.

Mức nợ trần - Debt Ceiling: Lượng AUSD tối đa có thể được vay ứng với mỗi loại tài sản thế chấp.

Phí ổn định - Stability Fees: Phí tính trên lượng AUSD được vay, được dùng để duy trì sự ổn định giá của AUSD.

Lưu ý rằng khi bắt đầu khởi chạy AUSD, chúng tôi chỉ cho phép người dùng sử dụng ibBUSD thế chấp để vay AUSD, các loại ibToken khác sẽ được triển khai dần dần.

Last updated