Tiếng Việt
Search…
⌃K
📖

Thông số của Kho bạc tự động

Thông số chung

(*Tất cả các khoản phí phía dưới đã được hiển thị vào APY, nên những gì bạn nhìn thấy sẽ là con số bạn đang kiếm được.)
Thông số
Giá trị
Mô tả
Phí hiệu suất hoạt động của Kho bạc tự đông (AV)
15%
Đây là con số phần trăm phần thưởng từ hoạt động farming của Kho bạc sẽ được thu để:
  • 8% dùng để mua lại ALPACA và phân phối lại dưới dạng doanh thu của giao thức vào Kho bạc quản trị.
  • 7% được chuyển tới quỹ phát triển.
(Lợi suất từ phí trading không đưa vào đây)
Phí hiệu suất từ phần thưởng ALPACA
15%
Đây là con số phần trăm phần thưởng ALPACA của Kho bạc sẽ được thu để:
  • 8% dùng để phân phối lại dưới dạng doanh thu của giao thức vào Kho bạc quản trị.
  • 7% được chuyển tới quỹ phát triển.
Phần ALPACA còn lại được bán đi để cộng dồn cho người dùng
Phí quản lý
2%
2% được tính theo năm
  • 1% được dùng để mua lại ALPACA và đốt
  • 1% chuyển tới quỹ phát triển
Phí rút
0.2%
Tính khi người dùng rút tài sản khỏi kho bạc
  • 0.1% dùng để mua lại ALPACA và đốt
  • 0.1% chuyển tới quỹ phát triển