Tiếng Việt
Search…
⌃K
📄

Minh bạch hóa (Kiểm định & Hợp đồng)

Bản dịch do
CryptoGo cung cấp.

🔎Thông tin kiểm định (audit) - Đã có 20 bản báo cáo kiểm định

Các hợp đồng khai thác thanh khoản bằng đòn bẩy (2 bản audit report)
Các hợp đồng Grazing Range (2 bản audit report)
Khai thác thanh khoản bằng đòn bẩy sử dụng một tài sản (3 bản audit report)
Price Oracle Module (1 bản audit report)
Optimized Worker (1 bản audit report)
Các chiến lược đóng một phần (1 bản audit report)
Quy trình thêm tài sản thế chấp (1 bản audit report)
Tích hợp MDEX (1 bản audit report)
Alpies NFT (1 bản audit report)
AUSD (3 bản audit report)
Governance Vault ( 1 bản audit report)
Leveraged Yield Farming Contracts on Fantom (1 audit)
Market Neutral Vault (2 audits)

📃Địa chỉ các hợp đồng của dự án

Tất cả các địa chỉ hợp đồng cập nhật mới nhất có thể được tìm thấy trên trang GitHub của chúng tôi tại đây. Chúng tôi cũng liệt kê một số địa chỉ phù hợp nhất dưới đây:
BNB Chain mainnet: tại đây
Fantom mainnet: tại đây
Testnet: tại đây
Phía dưới là các địa chỉ hợp đồng tương ứng:
ALPACA token:
PCS (V1) ALPACA-BNB LP token: 0xf3ce6aac24980e6b657926dfc79502ae414d3083
PCS (V2) ALPACA-BNB LP token: 0x1099c2e6ed6eba95099c205b599b409305783e43
PCS ALPACA-BUSD LP token: 0x7752e1fa9f3a2e860856458517008558deb989e3

Các địa chỉ liên quan khác

Automated Vault Mgmt Fee Treasury: 0x7e2308437c2f4c8934214663dc8476037625a270
Automated Vault Withdrawal Fee Treasury: 0x417d3e491cbaad07b2433781e50bc6cd09641bc0
Governance Vault ALPACA Rewards Distribution Address: 0x44B3868cbba5fbd2c5D8d1445BDB14458806B3B4

Địa chỉ của Bot Thanh Lý

Kho tiền phí thanh lý (phần được dùng để mua lại và đốt):
Bên dưới là địa chỉ của các Bot Thanh lý của chúng tôi

Contract Documentation

Bạn có thể tham khảo tài liệu liên quan tới các hợp đồng của chúng tôi tại đây.

Proxy Contracts

Vui lòng tham khảo bài viết dưới đây trên Medium để biết giải thích về các hợp đồng ủy quyền có thể nâng cấp: ​

Liquidation Tx Records

Ban có thể xem lịch sử các vị thế bị thanh lý tại đây.