🎁Chương trình giới thiệu

Nhằm thu hút cơ sở người dùng cho Perp Exchange, chúng tôi tạo ra chương trình giới thiệu để thưởng cho những người giới thiệu được người dùng mới. Người giới thiệu sẽ được nhận tiền mặt, dưới dạng USDT được trả hàng tuần, dựa theo % phí giao dịch mà những người được giới thiệu trả. Chúng tôi thiết kế ra cấu trúc nhiều Tier như sau:

Referral Tiers

Tier1

Lợi ích: Nhận được 10% phí giao dịch từ những người dùng được giới thiệu

Điều kiện: không có điều kiện

Tier2

Lợi ích: Nhận được 15% phí giao dịch từ những người dùng được giới thiệu

Điều kiện: Ít nhất 15 người dùng tích cực sử dụng mã giới thiệu của bạn và tổng khối lượng giao dịch hàng tuần đạt $2.5 triệu.

Tier3

Lợi ích: Nhận được 20% phí giao dịch từ những người dùng được giới thiệu

Điều kiện: Ít nhất 30 người dùng tích cực sử dụng mã giới thiệu của bạn và tổng khối lượng giao dịch hàng tuần đạt $10 triệu.

Ai cũng có thể đăng ký vào tạo ra mã giới thiệu của riêng mình ở mục Referral trên website.

Bất kỳ người nào sử dụng mã giới thiệu để đăng ký sẽ được hưởng mức giảm phí 5% cho 4 tuần đầu tiên. (Nếu người dùng đăng ký trong giai đoạn phí giao dịch bằng 0, quyền lợi giảm phí của họ sẽ bắt đầu sau khi chương trình phí giao dịch bằng 0 kết thúc).

Lưu ý:

  • Các Tier trong chương trình giới thiệu khác với các Tier trong chương trình giảm phí trading.

  • Mặc dù bạn có thể tạo và chia sẻ mã giới thiệu ngay từ lúc Perp khởi chạy, nhưng bạn chỉ có thể bắt đầu nhận thưởng khi chương trình phí giao dịch bằng 0 kết thúc.

  • Một người dùng tích cực được địch nghĩa là một địa chỉ ví duy nhất thực hiện ít nhất 1 giao dịch trong 1 tuần (thời điểm tính là thứ 5 hàng tuần).

  • Phần thưởng phí giao dịch sẽ được tính trước khi áp dụng việc giảm phí.

  • Lãi suất vay và funding rate không được theo dõi dưới chương trình giới thiệu.

Ví dụ:

Alice có 3 người được giới thiệu tích cực trong 1 tuần là Bob, Carol và Dave:

Khối lượng giao dịch của Bob: $30k

Khối lượng giao dịch của Carol: $2Mn

Khối lượng giao dịch của Dave: $100k

Do Alice có 3 người được giới thiệu hoạt động tích cực nên cô ấy ở Tier 1 và sẽ nhận được 10% phí giao dịch được trả bởi 3 người đó (trước khi áp dụng bất kỳ chương trình giảm giá nào)

($30k + $2,000k + $100k) * 0.09% phí giao dịch * 10% = $191.70

Last updated