Đóng một vị thế sử dụng đòn bẩy

To close a leveraged position, follow the steps below:

  • Bước 1: Đi đến trang Trade

  • Bước 2: Phía dưới đồ thị, đi đến tabPositions (x).

  • Bước 3: Click vào Close ở phía bên phải của vị thế bạn muốn đóng.

  • Bước 4: Điền độ lớn bạn muốn đóng.

  • Bước 5: Bạn có thể chọn Keep leverage at [X.XX]x để rút phần thế chấp tương ứng với độ lớn vị thế để giữ mức đòn bẩy như cũ.

  • Bước 6: Bạn có thể chọn Close at Trigger Price và điền mức giá bạn muốn đóng vị thế.

  • Bước 7: Chọn Close Position để rút thế chấp. Bạn sẽ nhận được cửa sổ xác nhận của ví web3 hiện lên. Chọn Confirm.

Nếu bạn sử dụng Trigger Price để đóng vị thế, vị thế đang đóng của bạn sẽ được hiển thị ở tab Orders (x) như phía dưới.

Last updated