Quản lý một vị thế sử dụng đòn bẩy

Để quản lý một vị thế đòn bẩy, thực hienẹ theo các bước sau:

 • Bước 1: Đi đến trang Trade.

 • Bước 2: Phía dưới đồ thị, đi đến tabPositions (x).

 • Bước 3: Click vào Edit ở phía bên phải vị thế bạn muốn quản lý.

 • Bước 4: Ở phía trên bên trái có danh sách sổ xuống, chọn loại hành động (Thêm thế chấp - Deposit Collateral, Rút thế chấp - Withdraw Collateral) mà bạn muốn thực hiện.

 • Bước 4.1: Nếu bạn chọn Thêm thế chấp - Deposit Collateral

  • Chọn loại tài sản bạn muốn nạp thêm vào làm tài sản thế chấp (ví dụ BTCB, BNB, USDT) và điền số lượng bạn muốn nạp vào.

  • Click vào Adjust Position để nạp thêm thế chấp. Bạn sẽ nhận được cửa sổ xác nhận của ví, và bạn click vào Confirm.

 • Bước 4.2: Nếu bạn chọn rút thế chấp - Withdraw Collateral

  • Chọn loại tài sản bạn muốn rút ra (ví dụ BTCB, BNB, USDT) và điền số lượng bạn muốn rút (tính theo USD)

  • Click vào Adjust Position để rút bớt thế chấp. Bạn sẽ nhận được cửa sổ xác nhận của ví, và bạn click vào Confirm.

Last updated