Tiếng Việt
Search
K
🚶

Hướng dẫn từng bước

Theo AIP-25, AUSD đã được cho dừng hoạt động. Tất cả các vị thế AUSD còn lại đã bị đóng bắt buộc vào ngày 17/10/2023. Bạn có thể đọc thêm trong bài viết về kế hoạch dự AUSD và AF1.0 Batch#1.
Trang này chỉ còn giá trị tham khảo.
Đây là những bài viết trong phần này: