Mở một vị thế AUSD

Theo AIP-25, AUSD đã được cho dừng hoạt động. Tất cả các vị thế AUSD còn lại đã bị đóng bắt buộc vào ngày 17/10/2023. Bạn có thể đọc thêm trong bài viết về kế hoạch dự AUSD và AF1.0 Batch#1.

Trang này chỉ còn giá trị tham khảo.

Theo các bước sau để mở vị thế AUSD:

 • Vào trang AUSD trên ứng dụng Alpaca Finance;

 • Kết nối ví Web3 của bạn (ví dụ Metamask), đảm bảo bạn đang ở đúng mạng Blockchain (ví dụ BNB Chain, Fantom), nếu chưa, click vào đây nếu bạn chưa thêm mạng Blockchain đó vào ví của mình.

 • Chọn loại tài sản thế chấp bạn muốn sử dụng (Lưu ý rằng ở thời điểm khởi chạy, chúng tôi chỉ hỗ trợ ibBUSD);

 • Click vào "Open Position"

 • Lựa chọn loại tài sản bạn muốn dùng làm thế chấp là tài sản cơ sở (ví dụ BUSD) hay là ibToken (ví dụ ibBUSD);

  • Nếu bạn chọn tài sản cơ sở, Alpaca Finance sẽ chuyển đổi nó thành ibToken cho bạn;

 • Chọn số lượng tài sản bạn muốn thế chấp;

 • Chọn số lượng AUSD mà bạn muốn vay:

  • Bạn có thể click "Safe Max" để vay tối đa lượng AUSD mà bạn có thể vay;

  • Lưu ý rằng khi bạn mở vị thế AUSD, trong giai đoạn thị trường biến động, bạn cần phải theo dõi Đệm an toàn của mình, vì khi nó chạm 0, vị thế của bạn có thể bị thanh lý (nếu dùng stablecoin làm thế chấp, độ biến động thường sẽ thấp);

 • Click "Supply & Borrow"

  • Nếu đây là lần đầu bạn mở vị thế AUSD:

   • Bạn phải click "Create Proxy Wallet" và chấp nhận một xác thực trong ví của bạn;

   • Bạn có thể phải click thêm một vài lần để cho phép inBUSD và BUSD;

  • Click "Supply & Borrow" và bạn sẽ được chuyển đến cửa sổ xác thực trên Metamask;

 • Đợi giao dịch được xác thực thành công;

 • Khi giao dịch thành công, bạn sẽ thấy vị thế AUSD của mình trên trang Portfolio.

Last updated