📈Tính toán lợi nhuận và thua lỗ

Người dùng có thể theo dõi tình trạng vị thế của mình bằng cách sử dụng công cụ P&L (Lợi nhuận và thua lỗ) trong "Vị thế của bạn" trên trang Portfolio. Chúng tôi diễn giải việc tính toán như sau:

⚠️ Xin lưu ý rằng tính năng này đang ở phiên bản Beta. Dữ liệu có thể không có sẵn nêu như các Archive Node trên BNB Chain không ổn định (trong trường hợp lượng truy cập lớn).

Việc tính toán P&L hiện tại mới chỉ bao bồm phần thưởng từ yield farming và phí giao dịch. Nó chưa bao gồm phần thưởng ALPACA, trong khi đó phần thưởng này có thể chiếm một phần lớn trong tổng phần thưởng của pool (ví dụ như các pool stablecoin).

Giá trị vị thế:

Số lượng LP:

 • Phía bên trái: Số lượng token LP của bạn lúc bắt đầu mở vị thế. Giá trị này được tính lại khi bạn thêm, bớt thế chấp hay khoản vay từ việc điều chỉnh hoặc đóng một phần vị thế.

 • Phía bên phải: Số lượng token LP của bạn ở thời điểm hiện tại.

Tài sản trong vị thế:

 • Phía bên trái: Số lượng các tài sản của bạn lúc bắt đầu mở vị thế. Giá trị này được tính lại khi bạn thêm, bớt thế chấp hay khoản vay từ việc điều chỉnh hoặc đóng một phần vị thế.

 • Phía bên phải: Số lượng các tài sản của bạn ở thời điểm hiện tại.

Tổng giá trị vị thế (USD):

 • Phía bên trái: Giá trị của vị thế mà bạn bắt đầu, tính theo USD. Giá trị này đượjc tính theo giá ở thời điểm của giao dịch diễn ra.

 • Phía bên phải: Giá trị vị thế hiện tại của bạn tính theo USD.

Giá trị nợ (XXX):

 • Phía bên trái: Giá trị nợ ban đầu của bạn, được tính theo tài sản đi vay.

 • Phía bên phải: Giá trị nợ hiện tại của bạn, tính theo tài sản đi vay.

Giá trị vốn (XXX):

 • Phía bên trái: Giá trị vốn mà bạn bắt đầu, tính theo loại tài sản đi vay.

 • Phía bên phải: Giá trị vốn hiện tại của bạn, tính theo tài sản đi vay.

Giá trị vốn (USD):

 • Phía bên trái: Giá trị vốn mà bạn bắt đầu, tính theo USD.

 • Phía bên phải: Giá trị vốn hiện tại của bạn, tính theo USD.

Giá:

 • Giá vào: Giá của các tài sản ở thời điểm mở vị thế (giá trung bình nếu bạn điều chỉnh hoặc đóng một phần vị thế).

 • Current Prices: Giá hiện tại của các tài sản.

Khoảng thời gian:

 • Vị thế được mở vào: Ngày giờ mà vị thế được mở

 • Khoảng thời gian farm: Khoảng thời gian tính từ lúc mở vị thế.

Last updated