Chi tiết về nguồn đốt

Doanh thu của Alpaca đến từ nhiều nguồn và được tập hợp từ nhiều hợp đồng thông minh khác nhau. Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết phía dưới về cách từng nguồn doanh thu được thu thập và cách chúng được sử dụng cho việc mua lại và đốt.

Nguồn doanh thu thường xuyên

Các nguồn doanh thu không thường xuyên

Các nguồn doanh thu thường xuyên

Phí hiệu suất cho vay AF1.0

 • Phí hiệu suất cho vay được thu thập từ các pool cho vay AF1.0 dựa trên lãi suất vay thực tế.

 • Dựa trên lãi suất vay thực tế, hợp đồng thông minh sẽ tính toán phần doanh thu cho giao thức - hiện tại đặt ở mức 19%. Tham khảo trang Thông số chung để có số liệu cập nhật mới nhất.

 • Phần phí tích lũy được sẽ được rút mỗi tuần một lần từ các pool cho vay. Mỗi tuần, chúng tôi sẽ tạo sẵn một giao dịch rút từ mỗi pool để rút phần phí này vào ngày Thứ Bảy, giao dịch này sẽ phải trải qua 24 giờ timelock.

 • Việc rút sẽ được thực hiện vào ngày Chủ Nhật, trong đó 4% trong tổng số 19% doanh thu sẽ được dùng để mua lại ALPACA và đốt.

 • Giao dịch rút sẽ được khởi tạo từ địa chỉ ví deployer address. Nhưng do nó được tạo ra ngay trước việc mua lại và đốt, nên nguồn quỹ này sẽ không được giữ trong bất kỳ ví nào trong một thời gian dài cả.

 • Giao dịch mua lại sẽ được công bố hàng tuần trên bảng tính chi tiết tại đây.

 • Phần doanh thu này là một nguồn doanh thu thường xuyên, do đó, tất cả sẽ được dùng để mua lại ALPACA và đốt mỗi tuần.

Để kiểm tra xem có bao nhiêu phí đang được tích lũy ở mỗi pool cho vay, bạn có thể làm theo các bước sau:

 • Truy cập vào BscScan và nhập địa chỉ hợp đồng vào:

 • Đi tới tab “Contract” rồi vào tab “Read as Proxy

 • Đi tới “reservePool

 • Giá trị được hiển thị theo đơn vị wei, bạn phải chia cho 10^18 để ra được số liệu chính xác theo đơn vị thường.

Lưu ý: Lưu ý rằng đây là những phần phí được tích lũy nhưng chưa được rút. Nên nếu bạn kiểm tra ngay sau khi mới thực hiện việc rút để mua lại và đốt hàng tuần, giá trị sẽ rất nhỏ.

Địa chỉ các hợp đồng của các pool cho vay trên AF1.0: BNB Chain:

Fantom:

Phí ổn định AUSD

 • Phí ổn định sẽ được tích lũy dưới dạng AUSD, hợp đồng thông minh sẽ thực hiện việc này.

 • Tham khảo trang Thông số chung để có các thông số mới nhất.

 • Phần phí tích lũy được sẽ được rút mỗi tuần 1 lần từ kho bạc. Mỗi tuần, chúng tôi sẽ tạo sẵn một giao dịch rút từ mỗi pool để rút phần phí này vào ngày Thứ Bảy, giao dịch này sẽ phải trải qua 24 giờ timelock.

 • Giao dịch sẽ được thực hiện vào ngày Chủ Nhật, trong đó 50% phí thu được sẽ dùng để mua lại ALPACA và đốt.

 • Giao dịch rút sẽ được khởi tạo từ địa chỉ ví deployer address. Nhưng do nó được tạo ra ngay trước việc mua lại và đốt, nên nguồn quỹ này sẽ không được giữ trong bất kỳ ví nào trong một thời gian dài cả.

 • Giao dịch mua lại sẽ được công bố hàng tuần trên bảng tính chi tiết tại đây.

 • Phần doanh thu này là một nguồn doanh thu thường xuyên, do đó, tất cả sẽ được dùng để mua lại ALPACA và đốt mỗi tuần.

Phí ổn định AUSD sẽ được tích lũy vào ví 0xc44f82b07ab3e691f826951a6e335e1bc1bb0b51

Để kiểm tra các giao dịch rút, bạn có thể làm theo các bước sau đây:

 • Truy cập vào Bscscan và vào địa chỉ ví này (StablecoinAdapter)

 • Kiểm tra các giao dịch rút được thực hiện bởi Alpaca Finance: Deployer

Phí quản lý các Kho bạc tự động

 • Phí quản lý được tích lũy ở mỗi Kho bạc tự động dưới dạng token cổ phần của Kho bạc.

 • Token cổ phần sẽ được đúc ra cho các ví dự trữ phí quản lý mỗi lần có giao dịch nạp tiền, rút tiền và tái cân bằng.

 • Chúng tôi sẽ rút token cổ phần từ mỗi kho bạc mỗi 2 tuần 1 lần để tiết kiệm phí gas, trong đó 50% sẽ được dùng để mua lại ALPACA và đốt.

 • Giao dịch rút sẽ được khởi tạo từ địa chỉ ví deployer address. Nhưng do nó được tạo ra ngay trước việc mua lại và đốt, nên nguồn quỹ này sẽ không được giữ trong bất kỳ ví nào trong một thời gian dài cả.

 • Giao dịch mua lại sẽ được công bố hàng tuần trên bảng tính chi tiết tại đây.

 • Phần doanh thu này là một nguồn doanh thu thường xuyên, do đó, tất cả sẽ được dùng để mua lại ALPACA và đốt mỗi tuần.

Bạn có thể kiểm tra lượng phí đã tích lũy được theo các bước dưới đây:

 • Truy cập vào BscScan và nhập địa chỉ của Kho bạc vào

Lưu ý: Địa chỉ hợp đồng của Kho bạc có thể tìm thấy bằng cách truy cập vào trang thông tin của mỗi Kho bạc.

 • Vào tab “Contract” sau đó “Read as Proxy

 • Đi tới “pendingManagementFee

 • Giá trị được hiển thị theo đơn vị wei, bạn phải chia cho 10^18 để ra được số liệu chính xác theo đơn vị thường.

Lưu ý: Lưu ý rằng đây là những phần phí được tích lũy nhưng chưa được đúc ra token cổ phần. Nên nếu bạn kiểm tra ngay sau khi mới thực hiện việc rút để mua lại và đốt hàng tuần, giá trị sẽ rất nhỏ.

Bạn có thể kiểm tra lượng cổ phần được đúc cho phí quản lý trong ví này: https://bscscan.com/address/0x7e2308437c2f4c8934214663dc8476037625a270

Phí của Perpetual Futures Exchange

 • Phí thu được từ Perp bao gồm: phí rút/nạp, phí vị thế, ví swap, phí thanh lý và phí Flash Loan.

 • Dựa trên lãi suất vay thực tế, hợp đồng thông minh sẽ theo dõi số phí thuộc về protocol, hiện tại, hiện tại đang là 30% tổng phí. Tham khảo trang Thông số chung để cập nhật các thông số.

 • Phí của Perp sẽ được thu thập dần dần vào địa chỉ diamondPool, sau đó được chuyển tới địa chỉ RewardDistributor hàng ngày. Mỗi tuần, chúng tôi sẽ tạo một giao dịch để rút phí vào ngày thứ Tư tới địa chỉ ví này để đốt vào cuối tuần.

 • Việc rút sẽ được thực hiện vào ngày thứ Tư, 6% trong 30% sẽ được dùng để mua lại và đốt.

 • Giao dịch mua lại sẽ được công khai hàng tuần tại spreadsheet này.

 • Đây là dòng doanh thu thường xuyên, nên toàn bộ sẽ được dùng để mua lại và đốt hàng tuần.

Bạn có thể kiểm tra số lượng Phí từ Perp được dự trữ để đốt vào cuối tuần tại địa chỉ ví này 0xd69df14e0a622e9814dbc12574c2b7a5bf55d8ef.

Phí hiệu suất hoạt động của AF2.0 Lending

 • Phí hiệu suất hoạt động của AF2.0's lending sẽ được thu thấp vào địa chỉ diamondPool dựa trên lãi suất cho vay thực tế thu được.

 • Dựa trên lãi suất cho vay thu được trên thực tế, hợp đồng thông minh sẽ theo dõi số lượng thuộc về giao thức, hiện tại đang được đặt ở mức 19%. Tham khảo thêm tại trang Thông số chung để cập nhật các thông số.

 • Việc rút sẽ được thực hiện vào ngày Chủ nhật hàng tuần, 4% trong số 19% sẽ được sử dụng để mua lại ALPACA và đốt.

 • Giao dịch mua lại sẽ được công khai tại đây.

 • Đây là nguồn danh thu thường xuyên, nên toàn bộ sẽ được sử dụng để mua lại và đốt hàng tuần.

Bạn có thể kiểm tra Phí hiệu suất hoạt động của AF2.0 Lending được dự trữ để đốt vào mỗi cuối tuần tại địa chỉ ví 0x0d5CD78A4268CB579bA7253a3279060F46541001.

Các nguồn doanh thu không thường xuyên

Chiến lược đốt của chúng tôi là tiến hành hàng tuần để tối đa hóa số lượng các tuần giảm phát. Diễn biến thị trường trong ngắn hạn thường đi theo thị trường chung, theo kinh nghiệm của chúng tôi, thực hiện việc mua lại nhiều hơn một tuần không có ảnh hưởng quan trọng trong việc đảm bảo sự giảm phát của ALPACA từ tuần này sang tuần khác.

Mỗi tuần, 100% lượng tiền từ các nguồn chuyển vào quỹ đốt sẽ được đốt hết, ngoại trừ phần đến từ hoạt động thanh lý, nếu nó nhiều hơn bình thường. Cách chúng tôi đốt phần tiền thu được từ hoạt động thanh lý sẽ như sau. Nếu phần đốt từ doanh thu thấp hơn phần ALPACA được đúc mới (thường sẽ là như vậy), chúng tôi sẽ rút tiền từ quỹ thanh lý để đảm bảo số lượng ALPACA được đốt trong tuần đó (bao gồm cả phần từ doanh thu) sẽ lớn hơn một chút so với lượng ALPACA được đúc mới, để đảm bảo duy trì sự giảm phát.

Trong tương lai, khi lượng đốt từ doanh thu lớn hơn lượng ALPACA được đúc mới, nếu vẫn còn tiền trong quỹ thanh lý, chúng tôi sẽ đốt đến một lượng nhất định nào đó mỗi tuần từ số tiền đó, ví dự như 100k-250k.

Alpies NFT Royalty

 • Phí bản quyền Alpie sẽ được thu thập từ hoạt động mua bán trên thị trường thứ cấp.

 • 2.5% (trong tổng 5%) của giá trị bán Alpie trên thị trường thú cấp sẽ được dùng để mua lại ALPACA và đốt.

Bạn có thể theo dõi việc thu thập phí bản quyền ở các địa chỉ ví Deployer của Alpie tại đây:

Đối với BNB Chain: 0x2bfdacF6CdBC3ECcb95E68ec448ECf3d0693F732 Đối với ETH Chain: 0x2bfdacF6CdBC3ECcb95E68ec448ECf3d0693F732

(Lưu ý rằng phí bản quyền sẽ được thu thập dưới dạng wBNB và wETH.)

Phí rút sớm từ Kho bạc quản trị

 • Phí rút sớm sẽ phát sinh khi người dùng thực hiện việc rút ALPACA ra khỏi Kho bạc quản trị sớm hơn so với thời điểm hết hạn khóa.

 • Do phí này được thu dưới dạng ALPACA, nên sẽ không có hoạt động mua lại đối với nguồn doanh thu này.

 • 50% phí rút sớm sẽ được dùng để đốt hàng tuần, nửa còn lại sẽ được dùng để trả thưởng cho những người stake ALPACA trong Kho bạc quản trị.

Phần được dùng để đốt sẽ được giữ trong địa chỉ ví này: 0x2bfdacF6CdBC3ECcb95E68ec448ECf3d0693F732

Bạn cũng có thể kiểm tra các giao dịch liên quan tới việc rút sớm bằng cách:

Phí thanh lý

 • Phí thanh lý không phải là nguồn doanh thu thường xuyên và nó chỉ phát sinh khi có các vị thế LYF bị thanh lý.

Địa chỉ nắm giữ phí thanh lý là: 0x0FfA891ab6f410bbd7403b709e7d38D7a812125B

Phí rút tiền khỏi các Kho bạc tự động

 • Phí rút tiền khỏi các kho bạc tự động không phải là nguồn doanh thu thường xuyên và nó chỉ phát sinh khi có người dùng thực hiện giao dịch rút tiền khỏi Kho bạc tự động. Nó được thu thập dưới dạng token cổ phần.

Bạn có thể kiểm tra phí rút tiền khỏi Kho bạc tự động ở trong ví này: https://bscscan.com/address/0x417d3e491cbaad07b2433781e50bc6cd09641bc0

Last updated