Tiếng Việt
Search
K
🧰

Các công cụ hữu ích

Quản lý vị thế

DeFi Notifications App Ứng dụng nhắc nhở trên điện thoại iOS và Android với Mức đệm an toàn chọn trước của các vị thế farming.
Alpaca Guard Watcher on Telegram. Thông báo về việc kích hoạt / hủy kích hoạt Alpaca Guard. Khi OG được kích hoạt, nó đôi khi hoạt động và tắt thường xuyên hơn bạn nghĩ. Vì vậy, nó có vẻ được bật trong một thời gian nhưng trong thời gian đó, nó thực sự có cửa sổ thời gian tắt khi bạn có thể điều chỉnh vị thế của mình. Vì vậy, nếu bạn muốn điều chỉnh một vị thế và Alpaca Guard được kích hoạt, bạn có thể xem kênh Telegram này để được thông báo.

🧮 Bảng tính canh tác lợi suất

Kịch bản phân tích mức độ ảnh hưởng của các biến khác nhau - giá, lợi tức, lãi suất đi vay và mức đòn bẩy tác động đến giá trị vị thế và khả năng sinh lời của bạn.

💻Bảng mô phỏng canh tác lợi suất

Phiên bản thử nghiệm của ứng dụng trên web của Alpaca. Mô phỏng việc mở một vị thế khai thác thanh khoản bằng đòn bẩy.

📝 Perp ALP Fee Calculator

Simulate depositing to / withdrawing from Perp's Liquidity Pool (ALP) to calculate the expected ALP fee incurred.

🏛️ AF2.0 Repurchasing Simulation

Simulate repurchasing transaction for liquidatable position on AF2.0.

📊 Dashboards

Các trang web của bên thứ ba này tích hợp Alpaca Finance và cho phép bạn theo dõi tài sản của mình trong hệ sinh thái của chúng tôi.
CoinStats (Mobile dashboard, wallet, coin tracking, news)​

📈 Data

📓Third-party RPC with Discounted Gas Fee

48Club