AIP-21.1: Điều chỉnh cách bù đắp nợ xấu từ sự kiện stkBNB mất peg

Cơ sở:

StkBNB trải qua một đợt mất peg vào tháng 12 năm 2022 do Ankr BNB (aBNBc) bị khai thác. Alpaca Guard đã làm việc đúng như thiết kế và bảo vệ được một lượng % đáng kể các vị thể khỏi bị thanh lý. Tuy nhiên, do phạm vi và thời gian bị mất peg diễn ra quá dài, nên một số vị thế LYF của cặp stkBNB-BNB vẫn bị thanh lý, và phát sinh một số nợ xấu. Sau đó, cộng đồng Alpaca đã bỏ phiếu cho AIP-12 để bù đắp lại phần nợ xấu theo thời gian bằng cách dùng 50% doanh thu của giao thức thuộc phần phân phối cho những người stake ALPACA trong Kho bạc quản trị, theo như thiết kế của Kế hoạch bảo hiểm. Gần đây, một số thành viên cộng đồng đã thể hiện mong muốn xem xét lại kế hoạch bù đắp nợ xấu cho sự kiện này.

Lập luận:

Bảo mật là một trong những giá trị quan trọng hàng đầu mà chúng tôi cung cấp cho người dùng, và chúng tôi tin rằng kế hoạch bảo hiểm đóng một vai trò quan trọng trong quá trình ra quyết định nạp tiền vào giao thức của chúng ta đối với người đi cho vay. Cũng cần phải nói rằng, do điều kiện thị trường hiện tại và thực tế là lỗi mất peg của stkBNB, về mặt kỹ thuật, không phải là lỗi của Alpaca Finance, nên chúng tôi đã đưa vấn đề này ra để biểu quyết. Vui lòng lưu ý rằng phạm vi của AIP này được giới hạn trong việc tái biểu quyết/ điều chỉnh phương án bù đắp nợ xấu cho sự kiện cụ thể liên quan tới stkBNB. Cấu trúc của kế hoạch bảo hiểm vẫn được giữ nguyên.

Kế hoạch thực hiện:

Vui lòng xem thêm phía dưới về các lựa chọn / mức độ có thể được sử dụng để điều chỉnh việc bù đắp nợ xấu:

 • Giảm mức % doanh thu dành cho Kho bạc quản trị dùng để trả nợ xấu.

 • Dừng hoàn toàn việc trả nợ xấu

 • Thực hiện trả nợ xấu trong 1 lần (với một mức chiết khấu) đối với những ví bị ảnh hưởng.

Dưới đây là mô hình thể hiện sự ảnh hưởng của mức % thay đổi trong việc trả nợ xấu và phí hiệu suất hoạt động của AF1.0 tới APR% của Kho bạc Quản trị và thời gian trả nợ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IZmq7jfF_-Ofe3lsMojmpY8yX9n0yDFX2Ts-vbVRBXE/edit#gid=0​ Chúng tôi sẽ tiến hành một loạt các cuộc bỏ phiếu để đưa ra quyết định cuối cùng.

Bỏ phiếu:

Cấu trúc bỏ phiếu của AIP này sẽ được thể hiện phía dưới. ĐỢT BỎ PHIẾU NÀY CHỈ LÀ ĐỢT ĐẦU TIÊN CỦA MỘT LOẠT CÁC ĐỢT BỎ PHIẾU CHO VẤN ĐỀ NÀY

Vote#1: Quyết định có thay đổi kế hoạch bù đắp nợ xấu do sự kiện stkBNB mất peg gây ra hay không

Đợt bỏ phiếu đầu tiên sẽ là lựa chọn YES hoặc NO đối với việc có thực hiện việc thay đổi hay không.

 • YES - Sẽ tiến đến vote#2

 • NO - duy trì việc bù đắp nợ xấu như hiện tại. Không cần bỏ phiếu thêm nữa.

Vote#2: Cách thức thực hiện sự thay đổi

Đợt bỏ phiếu thứ hai sẽ theo dạng một lựa chọn duy nhất được thông qua:

 • Option1: Giảm mức % từ Kho bạc Quản trị để trả nợ xấu; nếu lựa chọn này được thông qua, sẽ chuyển qua Vote#3.1

 • Option2: Thực hiện trả nợ xấu 1 lần (với một mức chiết khấu) cho các ví bị ảnh hưởng; nếu lựa chọn này được thông qua, sẽ chuyển qua Vote#3.2

 • Option3: Dừng hoàn toàn việc trả nợ xấu; không cần thêm đợt bỏ phiếu nào sau đó cả

Vote#3.1: Giảm mức % lấy từ Kho bạc Quản trị để trả nợ xấu

Đây là sẽ đợt bỏ phiếu theo dạng một lựa chọn duy nhất được thông qua, đợt bỏ phiếu này quyết định mức % lấy từ Kho bạc Quản trị dùng để trả nợ xấu. Mức hiện tại đang là 50%. Các lựa chọn sẽ như dưới đây:

 • 25%

 • 33%

 • 40%

Vote#3.2: Trả nợ một lần

Nguồn dùng để trả nợ một lần sẽ lấy từ phần ALPACA được giữ lại từ phần phát hành của tháng hai (~350k ALPACA). Cộng đồng sẽ bỏ phiếu để quyết định mức % lượng ALPACA này sẽ được dùng cho việc trả nợ. Các lựa chọn bao gồm: T

 • 50%

 • 75%

 • 100%

Kết quả:

 • Cộng đồng đã bỏ phiếu cho quyết định điều chỉnh kế hoạch trả nợ xấu phát sinh từ sự kiện tskBNB mất peg.

Tham khảo:

Last updated