Tiếng Việt
Search
K
Comment on page

⚖️ Phân bổ Token

Theo như kế hoạch phát hành, token ALPACA hiện tại đã dừng việc phát hành mới. Do đó, dữ liệu bên dưới chỉ là thông tin tham khảo trước thời điểm tạm dừng phát thưởng ALPACA mới.
Dưới đây là phân bổ điểm cho mỗi pool để xác định phần thưởng được phân phối

Phân bổ phần thưởng hiện tại

Emission rate: 0.30 ALPACA / block
Chain
Alloc Points
% of Rewards
BNB Chain
2,215
90.78%
Fantom
225
9.22%

BNB Chain

Rewards Pool
Points
Rewards / block
Ellipsis AUSD-3EPS LP
300
0.0369
Governance Vault Staking (xALPACA)
300
0.0369
ibBNB staking
175
0.0215
ibBUSD staking
135
0.0166
ibETH staking
75
0.0092
ibUSDT staking
100
0.0123
ibBTCB staking
100
0.0123
ibTUSD staking
15
0.0018
ibUSDC staking
50
0.0061
ibCAKE staking
50
0.0061
Leveraged position from ibALPACA pool
5
0.0006
Leveraged position from ibBNB pool
300
0.0369
Leveraged position from ibBUSD pool
300
0.0369
Leveraged position from ibETH pool
100
0.0123
Leveraged position from ibUSDT pool
100
0.0123
Leveraged position from ibBTCB pool
50
0.0061
Leveraged position from ibTUSD pool
10
0.0012
Leveraged position from ibUSDC pool
25
0.0031
Leveraged position from ibCAKE pool
25
0.0031
Total
2,215
0.2723

Fantom

Tốc độ: 0.0092 ALPACA / giây
Pool phần thưởng
Điểm phân bổ
Phần thưởng / giây
Staking xALPACA
23
0.0009
Staking ibFTM
78.1
0.0032
Staking ibUSDC
13.8
0.0006
Leveraged position from ibFTM pool
88.2
0.0036
Leveraged position from ibUSDC pool
18.4
0.0008
Leveraged position from ibALPACA pool
3.7
0,0002
Tổng
225
0.0092