Tiếng Việt
Search…
⌃K

⚖️ Phân bổ Token

Dưới đây là phân bổ điểm cho mỗi pool để xác định phần thưởng được phân phối

Phân bổ phần thưởng hiện tại

Emission rate: 0.50 ALPACA / block
Chain
Alloc Points
% of Rewards
BNB Chain
2,215
90.78%
Fantom
225
9.22%

BNB Chain

Rewards Pool
Points
Phần thưởng/ block
Ellipsis AUSD-3EPS LP
300
0.0615
Governance Vault Staking (xALPACA)
300
0.0615
ibBNB staking
175
0.0359
ibBUSD staking
135
0.0277
ibETH staking
75
0.0154
ibUSDT staking
100
0.0205
ibBTCB staking
100
0.0205
ibTUSD staking
15
0.0031
ibUSDC staking
50
0.0102
ibCAKE staking
50
0.0102
Leveraged position from ibALPACA pool
5
0.0010
Leveraged position from ibBNB pool
300
0.0615
Leveraged position from ibBUSD pool
300
0.0615
Leveraged position from ibETH pool
100
0.0205
Leveraged position from ibUSDT pool
100
0.0205
Leveraged position from ibBTCB pool
50
0.0102
Leveraged position from ibTUSD pool
10
0.0020
Leveraged position from ibUSDC pool
25
0.0051
Leveraged position from ibCAKE pool
25
0.0051
Tổng cộng
2,215
0.4539

Fantom

Tốc độ: 0.0154 ALPACA / giây
Pool phần thưởng
Điểm phân bổ
Phần thưởng / giây
Staking xALPACA
23
0.0016
Staking ibFTM
78.1
0.0053
Staking ibUSDC
13.8
0.0009
Leveraged position from ibFTM pool
88.2
0.006
Leveraged position from ibUSDC pool
18.4
0.0013
Leveraged position from ibALPACA pool
3.7
0,0003
Tổng
225
0.0154