Tiếng Việt
CƠ HỘI GIA NHẬP (ALPACAREERS)
Trung tâm hỗ trợ
Sản phẩm đã dừng hoạt động
⚖️ Phân bổ Token
Dưới đây là phân bổ điểm cho mỗi pool để xác định phần thưởng được phân phối

Phân bổ phần thưởng hiện tại

Emission rate: 1.50 ALPACA / block
Chain
Alloc Points
% of Rewards
BNB Chain
2,215
90.78%
Fantom
225
9.22%

BNB Chain

Pool
Điểm phân bổ
ALPACA / block
Pool stake LP token của pool AUSD-3EPS trên Ellipsis
300
0,1844
Pool staking ibALPACA
300
0,1844
Pool staking ibBNB
175
0,1076
Pool staking ibBUSD
135
0,0830
Pool staking ibETH
75
0,0461
Pool staking ibUSDT
100
0,0615
Pool staking ibBTCB
100
0,0615
Pool staking ibTUSD
15
0,0092
Pool staking ibUSDC
50
0,0307
Vị thế đòn bẩy từ pool ibALPACA
5
0,0031
Vị thế đòn bẩy từ pool ibBNB
300
0,1844
Vị thế đòn bẩy từ pool ibBUSD
300
0,1844
Vị thế đòn bẩy từ pool ibETH
100
0,0615
Vị thế đòn bẩy từ pool ibUSDT
100
0,0615
Vị thế đòn bẩy từ pool ibBTCB
50
0,0307
Vị thế đòn bẩy từ pool ibTUSD
10
0,0061
Vị thế đòn bẩy từ pool ibUSDC
25
0,0154
Vị thế đòn bẩy từ pool ibCAKE
25
0.0154
Total
2,14215
1,362

Fantom

Tốc độ: 0.046 ALPACA / giây
Pool phần thưởng
Điểm phân bổ
Phần thưởng / giây
Staking xALPACA
23
0.0047
Staking ibFTM
78.1
0.0160
Staking ibUSDC
13.8
0.0028
Leveraged position from ibFTM pool
88.2
0.0181
Leveraged position from ibUSDC pool
18.4
0.0038
Leveraged position from ibALPACA pool
3.7
0,0008
Tổng
225
0.0461