🌊Thanh lý AF2.0

AF2.0 sẽ cung cấp cho chúng ta khả năng triển khai phương pháp thanh lý mới cho mỗi loại tài sản thế chấp. Để bắt đầu, chúng tôi sẽ triển khai hệ thống thanh lý hai lớp dựa trên tỷ lệ nợ (rủi ro) của các vị thế. Hai lớp đó là:

Lớp thứ nhất: Thực hiện mua lại nhẹ nhàng thông qua Hệ số đóng với một mức chiết khấu cố định

Mua lại là một phương pháp rẻ hơn để đóng các vị thế so với phương pháp thanh lý thông thường. Đây là phương pháp đã được chúng tôi sử dụng hiệu quả với các Kho bạc tự động. Với AF2.0, chúng tô cũng có kế hoạch tích hợp mua lại vào lớp đầu tiên.

Hoạt động mua lại sẽ được khuyến khích bằng cách cung cấp cho người mua lại một mức chiết khấu đối với tài sản thế chấp của người đi vay. Mức chiết khấu sẽ bắt đầu được thiết lập ở mức 5% và có thể tăng lên 10% với Tỷ lệ nợ cao, để khuyến khích người mua lại ưu tiên các vị thế có độ rủi ro cao hơn.

(Vui lòng lưu ý rằng 80% phần thu được từ chiết khấu sẽ được dùng để mua lại ALPACA và đốt, nhằm tránh sự đổ vỡ của nền tảng ngay cả trong thị trường giảm, và bởi vì phần doanh thu lên đến một nửa doanh thu của giao thức sẽ đi vào token ALPACA trong hoạt động quản trị giống như một rào chắn bảo vệ trong Kế hoạch bảo hiểm để bảo vệ các vị thế LYF)

Một thông số là Hệ số đóng cũng sẽ được dùng để xác định mức % của vị thế nợ mà người thanh lý có thể trả lại trong một giao dịch đơn. Điều này có nghĩa là chỉ một một của vị thế bị thanh lý, chỉ cần đủ để đảm bảo vị thế trở lại trạng thái khỏe mạnh, nên phương pháp này được gọi là Thanh lý nhẹ nhàng, hoặc trong trường hợp này là Mua lại nhẹ nhàng, điều này sẽ giúp giảm chi phí thanh lý cho người đi vay.

Lớp mua lại này sẽ lớp đầu tiên có thể kích hoạt khi thanh lý, bởi gì mua lại là lựa chọn rẻ nhất cho những người nắm giữ vị thế. Nếu lớp này không được kích hoạt, sẽ có một lớp dự phòng khác như mô tả dưới đây.

Lớp thứ 2: Bán trên các sàn phi tập trung (DEXs)

Nếu hệ số nợ của một tài khoản vượt lên trên mức ngưỡng nợ cho phép (và chưa có người mua lại nào bước vào), sẽ có một tính năng dự phòng cho phép bất kỳ ai có thể bán khoản thế chấp của vị thế trên một DEX để trả nợ và nhận lại một khoảng % nhất định. Quá trình này giống với phương án thanh lý hiện tại. Chúng tôi sẽ chia sẻ các thông số cụ thể của các lớp này trong tương lai.

Bạn có thể tham khảo bảng mô phỏng hoạt động mua lại tại đây.

Last updated