Tiếng Việt
Search
K
📙

Các thông số AF2.0

Phân phối doanh thu

Phần phí hiệu suất lending 19% sẽ được phân phối như sau:
  • 10% dành cho những người nắm giữ token ALPACA
    • 6% tới những người stake trong Kho bạc quản trị
    • 4% để mua lại và đốt
  • 9% cho quỹ phát triển

Các thông số chính

Thông số
Giá trị
Mô tả
Close Factor - Hệ số đóng
50%
Số lượng dư nợ tối đa có thể được trả trong một giao dịch được thực hiện bởi người mua lại hoặc người thanh lý.
Phần thưởng cho người mua lại
5%
Người mua lại sẽ nhận được phần thưởng 5% giá trị tài sản thế chấp khi thực hiện giao dịch mua lại. Bạn có thể xem một ví dụ tính toán ở đây.
Phí mua lại cho giao thức
5%
Mức % phí được giao thức thu về trong một giao dịch mua lại. 100% phí này sẽ được dùng để mua lại và đốt. Bạn có thể xem ví dụ tính toán ở đây.

Các thông số đối với từng tài sản cụ thể

Chúng tôi thiết lập các thông số cụ thể cho từng loại tài sản dựa trên hồ sơ rủi ro của loại tài sản đó. Mỗi loại tài sản sẽ được đưa vào một trong ba tier. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết về các tier tại đây.

Collateral Tier

Asset
Collateral Factor
Borrow Factor
Max. Collateral Cap*
Max. Borrow Cap*
BNB
80%
85%
250,000
200,000
BTCB
88%
91%
5,000
4,500
ETH
88%
91%
50,000
45,000
USDT
90%
94%
75,000,000
50,000,000
BUSD
90%
94%
75,000,000
50,000,000
USDC
90%
94%
75,000,000
50,000,000
CAKE
50%
75%
1,000,000
750,000
XRP
50%
75%
2,500,000
2,000,000
LTC
50%
75%
120,000
100,000
DOGE
30%
50%
15,000,000
10,000,000
ADA
50%
75%
7,500,000
5,000,000
WBETH
85%
90%
50,000
45,000
*Max. Collateral Cap và Max. Borrow Cap được thể hiện theo mỗi loại tài sản.

Cross Tier

Asset
Collateral Factor
Borrow Factor
Max. Collateral Cap*
Max. Borrow Cap*
HIGH
0%
50%
0
1,000,000

Isolated Tier

Asset
Collateral Factor
Borrow Factor
Max. Collateral Cap*
Max. Borrow Cap*
THE
0%
60%
0
1,500,000

Mô hình lãi suất AF2.0

Chúng tôi triển khai mô hình lãi suất hai đoạn để xác định lãi suất vay. Xem chi tiết phía dưới:
Borrowing Interest = m * Utilization + bLending Interest = Borrowing Interest * Utilization * (1 - Lending Performance Fee)

BNB's Borrowing Interest Rate

Utilization Range
Interest rate at min. range
Interest rate at max. range
m
b
0% - 85%
0%
15%
0.176
0
85% - 100%
15%
200%
12.333
-10.333

BTCB's Borrowing Interest Rate

Utilization Range
Interest rate at min. range
Interest rate at max. range
m
b
0% - 85%
0%
10%
0.118
0
85% - 100%
10%
80%
4.667
-3.867

ETH's Borrowing Interest Rate

Utilization Range
Interest rate at min. range
Interest rate at max. range
m
b
0% - 85%
0%
10%
0.118
0
85% - 100%
10%
80%
4.667
-3.867

USDT's Borrowing Interest Rate

Utilization Range
Interest rate at min. range
Interest rate at max. range
m
b
0% - 85%
0%
5%
0.059
0
85% - 100%
5%
60%
3.667
-3.067

USDC's Borrowing Interest Rate

Utilization Range
Interest rate at min. range
Interest rate at max. range
m
b
0% - 85%
0%
5%
0.059
0
85% - 100%
5%
60%
3.667
-3.067

BUSD's Borrowing Interest Rate

Utilization Range
Interest rate at min. range
Interest rate at max. range
m
b
0% - 85%
0%
5%
0.059
0
85% - 100%
5%
60%
3.667
-3.067

WBETH's Borrowing Interest Rate

Utilization Range
Interest rate at min. range
Interest rate at max. range
m
b
0% - 85%
0%
10%
0.118
0
85% - 100%
10%
80%
4.667
-3.867

HIGH's Borrowing Interest Rate

Utilization Range
Interest rate at min. range
Interest rate at max. range
m
b
0% - 85%
0%
15%
0.176
0
85% - 100%
15%
200%
12.333
-10.333

THE's Borrowing Interest Rate

Utilization Range
Interest rate at min. range
Interest rate at max. range
m
b
0% - 85%
0%
15%
0.176
0
85% - 100%
15%
200%
12.333
-10.333