Khóa ALPACA trong Kho bạc Quản trị

Để khóa ALPACA trong kho bạc Quản trị, theo các bước sau:

  • Đi tới trang Governance

  • Kết nối với ví Web3 của mình (thường là Metamask), lưu ý sử dụng đúng mạng Blockchain (ví dụ BNB Chain, Fantom), nếu chưa hiểu cách thực hiện, bạn có thể tham khảo tại đây.

  • Click vào "Create lock" ("Tạo khóa")

  • Điền các thông tin chi tiết

    • Số lượng ALPACA

    • Thời hạn khóa

  • Click vào “Confirm Lock” và bạn sẽ cần phải xác nhận việc khóa trên Metamask

Last updated