Tiếng Việt
Search
K

Khóa ALPACA trong Kho bạc Quản trị

Để khóa ALPACA trong kho bạc Quản trị, theo các bước sau:
  • Đi tới trang Governance
  • Kết nối với ví Web3 của mình (thường là Metamask), lưu ý sử dụng đúng mạng Blockchain (ví dụ BNB Chain, Fantom), nếu chưa hiểu cách thực hiện, bạn có thể tham khảo tại đây.
  • Click vào "Create lock" ("Tạo khóa")
  • Điền các thông tin chi tiết
    • Số lượng ALPACA
    • Thời hạn khóa
  • Click vào “Confirm Lock” và bạn sẽ cần phải xác nhận việc khóa trên Metamask