Tiếng Việt
Search
K
💲

Chương trình giảm phí

Mức phí giao dịch tiêu chuẩn trên Perp Exchang sẽ là 0.09% độ lớn của vị thế.
Để thưởng cho người dùng trung thành của mình, chúng tôi thiết kế ra một cơ chế giảm phí dựa trên khối lượng giao dịch của bạn hoặc lượng xALPACA của bạn trong Governance Vault. Lợi ích bạn nhận được càng lớn khi hai thông số đó càng cao.

Các mức độ giảm phí

Tier1

Lợi ích: giảm 5%
Điều kiện:

Tier2

Lợi ích: giảm 10%
Điều kiện:

Tier3

Lợi ích: giảm 12.5%
Điều kiện:
  • Khối lượng giao dịch trong 4 tuần ít nhất $2.5 triệu HOẶC
  • Nắm giữ ít nhất 250,000 xALPACA trong the governance vault
Lưu ý:
  • Số dư xALPACA của bạn sẽ được chụp vào mỗi thứ 5 hàng tuần để xác định bạn thuộc Tier nào.
  • Việc giảm phí không được cộng dồn. Bạn sẽ nhận được mức giảm phí ứng với Tier cao nhất của mình.
  • Trader sẽ phải trả đủ phí 0.09% ở thời điểm giao dịch. Sau đó, phần giảm phí sẽ được hoàn lại và có thể claim hàng tuần vào thứ 5.
  • Nếu bạn đủ điều kiện của Tier nào đó dựa trên điều kiện về khối lượng giao dịch, lợi ích của bạn sẽ được bảo toàn 4 tuần, bất kể khối lượng giao dịch của bạn trong những tuần đó là bao nhiêu. Xem ví dụ phía dưới để hiểu rõ hơn:
Ví dụ
Giả sử Alice có lịch sử khối lượng giao dịch như sau (và không giữ bất kỳ xALPACA nào): Tuần 1: $10,000
Tuần 2: $200,000
Tuần 3: $5,000
Tuần 4: $300,000
Tuần 5: $20,000
Tuần 6: $10,000
Tuần 7: $50,000
Tuần 8: $30,000
Tuần 9: $60,000
Tuần 10: $5,000
Trong ví dụ trên, Alice đủ điều kiện giảm phí của Tier 1 từ tuần 3. Sau đó vào tuần 5, cô ấy đủ điều kiện hưởng giảm phí của Tier 2. Lợi ích của Tier 2 sẽ hết sau 4 tuần (tuần 5 tới tuần 8) bất kể khối lượng giao dịch của cô ấy trong những tuần này. Vào tuần 6, cô ấy tiếp tục đủ điều kiện của Tier 2, nên sẽ bảo toàn quyền lợi của mình vào các tuần 6 - tuần 9. Vào tuần 10, do tổng khối lượng giao dịch của cô ấy trong 4 tuần phía trước là $150k (thấp hơn yêu cầu của Tier 2 và cao hơn yêu cầu của Tier 1), cô ấy sẽ quay về Tier 1 và hưởng những quyền này từ tuần 10 - tuần 13.