AIP-20: Điều chỉnh cơ cấu phí hiệu suất cho vay AF1.0 theo cơ cấu của AF2.0

Cơ sở

Chủ đề này được đưa ra như là một phần của thảo luận cho AIP-21. Tuy nhiên, vấn đề này có thể được bỏ phiếu như một AIP độc lập.

Lý luận

Nhằm tăng lợi suất cho Kho bạc quản trị và giảm ảnh hưởng từ việc thay đổi cách bù đắp nợ xấu (AIP-21), chúng ta có thể chuyển một phần từ khoản đốt sang phân bổ cho Kho bạc quản trị để gia tăng APR staking. Xin lưu ý rằng chúng ta đã thực hiện việc này trong phạm vi của AF2.0, nơi mà chúng ta dành 6% (trong 19%) của phí hiệu suất cho vay đi vào Kho bạc quản trị. Chúng ta có thể áp dụng cơ cấu tương tự đối với AF1.0. Do không còn ALPACA phát hành mới, ALPACA sẽ luôn giảm phát và việc thay đổi nhỏ trong phần đốt sẽ không có ảnh hưởng lớn.

Kế hoạch triển khai

Nếu được thông qua, cơ cấu phí hiệu suất cho vay của AF1.0 sẽ được thay đổi thành: 6% đi tới Kho bạc quản trị và 4% được dùng để mua lại và đốt. Xin lưu ý rằng cơ cấu trên là cơ cấu hiện tại của AF2.0, trong khi cơ cấu hiện tại của AF1.0 là 10% phí hiệu suất cho vay sẽ được dùng để mua lại và đốt.

Bỏ phiếu

AIP này sẽ được bỏ phiếu theo hình thức một lựa chọn được thông qua:

  • YES - đồng ý để thay đổi cơ cấu phí hiệu suất cho vay của AF1.0 theo cơ cấu của AF2.0.

  • NO - duy trì cơ cấu phí hiệu suất cho vay của AF1.0 như hiện tại.

Kết quả:

  • Cộng đồng đã bỏ phiếu YES, đồng ý thay đổi cơ cấu phí hiệu suất cho vay của AF1.0 theo cơ cấu của AF2.0.

Tham khảo:

Last updated