🏛️Hướng dẫn mua lại với AF2.0

Lưu ý: Bất kỳ ai cũng có thể trở thành người mua lại, không có yêu cầu whitelist ở đây.

Tiêu chuẩn mua lại

Một khi tài khoản phụ của money market "bị chìm", tài khoản đó có thể được mua lại công khai. Để xác định một tài khoản phụ là "bị chìm", khả năng vay, borrowing power, (giá thị thế chấp được điều chỉnh theo rủi ro) của nó phải thập hơn khả năng vay đã dùng (giá trị vay đã điều chỉnh theo rủi ro).

Kiểm tra sự hợp lệ

Để gọi dữ liệu từ tài khoản phụ, bạn có thể gọi lệnh view-only của hợp đồng bằng cách dùng các chữ ký sau:

 • moneyMarketReader: 0x4913DEC75cC0e061Ba78ebbDb2584905760be4C6

 • mmDiamond: 0x7389aaf2e32872cABD766D0CEB384220e8F2A590

 • mmAccountManager: 0xD20B887654dB8dC476007bdca83d22Fa51e93407

Phần SubAccountSummary được cấu trúc như dưới đây

Hệ số đóng

Hệ số đóng quyết định mức khả năng vay đã dùng có thể loại trừ từ tài khoản phụ nhờ hoạt động mua lại. Ví dụ: Giả sử

 • Hệ số đóng = 50%,

 • Hệ số vay USDC = 0.9

 • Hệ số vay BUSD = 0.8

 • Nợ theo USDC= $500

 • Nợ theo BUSD = $1000

 1. Khả năng vay đã dùng = (1000 / 0.9) + (500 / 0.8) = 1736.1111111111

 2. Mức khả năng vay đã dùng tối đa có thể thoại bỏ = 1736.1111111111 / 2 = 868.05555555555

 3. Số BUSD chỉ có thể được mua lạic 868.05555555555 * 0.9 => 781.249999999995

 4. Số USDC có thể mua lại 868.05555555555 * 0.8 => 694.44444444444

  • Do khoản nợ USDC chỉ là $500, tất cả khoản nợ này có thể được mua lại.

Tiến hành mua lại

Để tiến hành mua lại, người mua lại sẽ cần phải gọi chức năng @0x...MMDiamond). Người mua lại cần điền số lượng token nợ cần trả lại so với số token thế chấp. Bằng cách sử dụng ví dụ phí trên:

 • Hệ số đóng = 50%,

 • Hệ số vay USDC = 0.9

 • Hệ số vay BUSD = 0.8

 • Nợ theo USDC= $500

 • Nợ theo BUSD = $1000

 • Hệ số thế chấp ibBNB = 0.8

 • Giá ibBNB 300

 • 4 ibBNB được dùng làm thế chấp

 • Tỷ lệ phần thưởng cho người mua lại= 5%

Người mua lại có thể mua khoản nợ 600 BUSD, tương đương với 2ibBNB bằng cách gọi

Kỳ vọng nhận lại 2 ibBNB * 105% = 2.10 ibBNB

Chuyển đổi ibToken sang Token

Để rút ibToken ra khỏi AF2.0, người mua lại có thể sử dụng hàm sau @ 0x… (AccountManager)

Last updated