AIP-28: Cập nhật cấu trúc bỏ phiếu quản trị

Cơ sở:

Đội ngũ Alpaca luôn tìm kiếm những phương thức để cải thiện quy trình quản trị. Một cấu trúc hữu ích mà chúng ta đang thiếu trong việc bỏ phiếu quản trị là Quorum (số lượng phiếu / đại biểu cần thiết) và quyền bỏ phiếu trắng của người dùng. Quorum là quy định về lượng % người bỏ phiếu tối thiểu cần thiết để kết quả một cuộc bỏ phiếu được xem là hợp lệ.

Kế hoạch triển khai

  • Tất cả các cuộc bỏ phiếu trong tương lai đều có yêu cầu về Quorum. Nếu lượng phiếu bầu không đạt quorum đặt ra, kết quả của cuộc bỏ phiếu đó sẽ không hợp lệ và cần phải có cuộc bỏ phiếu mới.

  • Lựa chọn bỏ phiếu trắng sẽ được thêm vào, do đó những người nắm giữ xALPACA vẫn có thể đóng góp vào quorum đối với những vấn đề mà họ không có quan điểm rõ ràng.

Yêu cầu về Quorum:

1.) Để kết quả cuộc bỏ phiếu hợp lệ, phải có tối thiểu 10% số lượng xALPACA tham gia việc bỏ phiếu (làm tròn đến 100.000). Ví dụ nếu tổng lượng xALPACA là 47 triệu thì Quorum sẽ là 4,7 triệu.

Lưu ý: Khi được đưa vào áp dụng, Quorum trong các dự án DeFi thường từ 10% - 20%. Đối với trường hợp của Alpaca, với khoảng 23 triệu xALPACA, sẽ cần khoảng từ 2 đến 4,5 triệu xALPACA bỏ phiếu để một đề xuất có thể đạt được Quorum (dựa trên số liệu của Kho bạc quản trị cũ). Chỉ cần xem lại các đợt bỏ phiếu trước, chúng ta có thể thấy rằng tất cả các đề xuất đều đạt yêu cầu về Quorum. Đây là một tín hiệu tốt và nó cho thấy rằng chúng ta có một cộng đồng hoạt động tích cực so với các dự án cùng ngành.

Cấu trúc một cuộc bỏ phiếu mới:

1.) Ít nhất có 72 giờ để bỏ phiếu cho mỗi đề xuất.

2.) Bỏ phiếu kín cho tất cả các đề xuất.

3.) Tất cả các lựa chọn đều được đặt trên một cơ sở công bằng. Ví dụ, nếu một đề xuất về thay đổi một thông số của giao thức và có nhiều giá trị có thể lựa chọn của thông số đó, chúng tôi sẽ triển khai một loạt các cuộc bỏ phiếu, với đợt bỏ phiếu đầu tiên là quyết định xem có thay đổi thông số đó hay không.

4.) Sẽ có lựa chọn bỏ phiếu trắng. Người dùng không có quan điểm rõ ràng về một vấn đề vẫn có thể tham gia quản trị và thể hiện tiếng nói của mình.

5.) Với những chủ đề bỏ phiếu đơn giản với chỉ hai lựa chọn (ví dụ YES hoặc NO), lựa chọn YES chỉ cần lớn hơn NO để đề xuất được thông qua, không cần lượng phiếu YES phải lớn hơn 50%.

6.) Trong trường hợp số lượng lựa chọn > 2, chúng tôi sẽ không yêu cầu lựa chọn chiến thắng phải đạt lớn hơn 50% lượng phiếu bầu, trừ khi trước đó có một đợt bỏ phiếu ghi rõ phía trước. Cơ sở lý luận phía sau của điểm này là để tiết kiệm thời gian, năng lượng. Hơn nữa, nếu cấu trúc bỏ phiếu được thiết kế tốt (như điểm số #3 ở trên), một cuộc bỏ phiếu có nhiều lựa chọn nên là cuộc bỏ phiếu cuối cùng của một loạt các cuộc bỏ phiếu.

Bỏ phiếu:

Đề xuất này sẽ theo hình thức một lựa chọn duy nhất được thông qua:

  • Lựa chọn YES là đồng ý với cấu trúc mới.

  • Lựa chọn NO là giữ nguyên cấu trúc cũ.

Kết quả:

  • Cộng đồng đã đồng ý để triển khai cấu trúc bỏ phiếu quản trị mới.

Tham khảo:

Last updated