Tiếng Việt
Search
K
Comment on page
🌿

Grazing Range (Cũ)

The Grazing Range: a magical place where Alpacas can graze on rare crops of their choice.
(Grazing Range the cấu trúc mới đã được khởi chạy từ ngày 23/12/2022, bạn có thể tìm thấy ở đây)
Trên trang Graze, mỗi Alpaca trong số các bạn sẽ có thể chọn token phần thưởng mà bạn muốn và stake ibALPACA của mình để nhận những phần thưởng đó. Ngoài ra, nếu bạn stake tối thiểu 500/5000/50.000 (ba bậc) của ibALPACA trong một pool từ khi thành lập cho đến khi kết thúc (thường là 4 tuần), bạn sẽ nhận được một phần thưởng đặc biệt - một Alpaca NFT độc quyền. Bạn có thể theo dõi Twitter của chúng tôi để tìm hiểu khi nào sẽ có các pool mới trên Grazing Range.
Với việc triển khai Khoa bạc Quản trị, cấu trúscu acr Grazing Range đã thay đổi, chỉ những người stake trong Kho bạc Quản trị mới đủ điều kiện nhận phần thưởng từ các Grazing Range trong tương lai. Để tìm thấy danh sách đầy đủ các pool Grazing Range mới, vui lòng vào đây.

Grazing Range Pools

Pool #
Project
Token Rewards
Rewards Amount
Status
Pool's Detail
1
bMXX
10,000 bMXX
Completed
2
BELT
2,830 BELT
Completed
3
BOR
329 BOR
Completed
4
BRY
32,000 BRY
Completed
5
SeaScape
pCWS
9,500 pCWS
Completed
6
Swingby
SWINGBY
812,274 SWINGBY
Completed
7
DODO
DODO
93,850 DODO
Completed
8
ODDZ
ODDZ
289,000 ODDZ
Completed
9
FORM
1,000,000 FORM
Completed
10
Orbs
ORBS
1,635,220 ORBS
Completed
11
WEX
7,690,000 WEX
Completed
12
PMON
19,425 PMON
Completed
13
PHA
361,100 PHA
Completed
14
ALM
837,310 ALM
Completed
15
KALA
281,250 KALA
Completed
16
NAOS
135,135 NAOS
Completed
17
SCIX
5% of SCIX supply
Active
18
DVI
355,700 DVI
Completed
19
LatteSwap
LATTE
308,288 LATTE
Completed
20
QBT
937,500 QBT
Completed
21
PearZap
PEAR
158,910 PEAR
Completed
22
Moonpot
POTS
47,170 POTS
Completed
23
LUCKY
1,654,100 LUCKY
Completed
24
POLAR
1,369,000 POLAR
Completed
25
MONI
33,200 MONI
Completed
26
Binamon
BMON
1,051,000 BMON
Completed
27
NFTY Labs
NFTY
5,590,000 NFTY
Completed
28
SHEESHA
650 SHEESHA
Completed
29
SKILL
9,405 SKILL
Completed
30
Ariva
ARV
200,000,000 ARV
Completed
31
XWIN
28,600 XWIN
Completed
32
LEON
2,000,000 LEON
Completed
33
XMS
122,688 XMS
Completed
34
WalletNow
WNOW
562,500 WNOW
Completed
35
DEAPcoin
DEP
6,200,000 DEP
Completed
36
TENFI
850,000 TENFI
Completed
37
Ternoa
CAPS
1,300,000 CAPS
Completed
38
SPS
467,775 SPS
Active
39
PLUT
386,000 PLUT
Completed
40
ETERNAL
471 ETERNAL
Completed