🌿Grazing Range (Cũ)

The Grazing Range: a magical place where Alpacas can graze on rare crops of their choice.

(Grazing Range the cấu trúc mới đã được khởi chạy từ ngày 23/12/2022, bạn có thể tìm thấy ở đây)

Trên trang Graze, mỗi Alpaca trong số các bạn sẽ có thể chọn token phần thưởng mà bạn muốn và stake ibALPACA của mình để nhận những phần thưởng đó. Ngoài ra, nếu bạn stake tối thiểu 500/5000/50.000 (ba bậc) của ibALPACA trong một pool từ khi thành lập cho đến khi kết thúc (thường là 4 tuần), bạn sẽ nhận được một phần thưởng đặc biệt - một Alpaca NFT độc quyền. Bạn có thể theo dõi Twitter của chúng tôi để tìm hiểu khi nào sẽ có các pool mới trên Grazing Range.

Với việc triển khai Khoa bạc Quản trị, cấu trúscu acr Grazing Range đã thay đổi, chỉ những người stake trong Kho bạc Quản trị mới đủ điều kiện nhận phần thưởng từ các Grazing Range trong tương lai. Để tìm thấy danh sách đầy đủ các pool Grazing Range mới, vui lòng vào đây.

Grazing Range Pools

Pool #

Project

Token Rewards

Rewards Amount

Status

Pool's Detail

1

10,000 bMXX

Completed

2

2,830 BELT

Completed

3

329 BOR

Completed

4

32,000 BRY

Completed

5

9,500 pCWS

Completed

6

812,274 SWINGBY

Completed

7

93,850 DODO

Completed

8

289,000 ODDZ

Completed

9

1,000,000 FORM

Completed

10

1,635,220 ORBS

Completed

11

7,690,000 WEX

Completed

12

19,425 PMON

Completed

13

361,100 PHA

Completed

14

837,310 ALM

Completed

15

281,250 KALA

Completed

16

135,135 NAOS

Completed

17

5% of SCIX supply

Active

18

355,700 DVI

Completed

19

308,288 LATTE

Completed

20

937,500 QBT

Completed

21

158,910 PEAR

Completed

22

47,170 POTS

Completed

23

1,654,100 LUCKY

Completed

24

1,369,000 POLAR

Completed

25

33,200 MONI

Completed

26

1,051,000 BMON

Completed

27

5,590,000 NFTY

Completed

28

650 SHEESHA

Completed

29

9,405 SKILL

Completed

30

200,000,000 ARV

Completed

31

28,600 XWIN

Completed

32

2,000,000 LEON

Completed

33

122,688 XMS

Completed

34

562,500 WNOW

Completed

35

6,200,000 DEP

Completed

36

850,000 TENFI

Completed

37

1,300,000 CAPS

Completed

38

467,775 SPS

Active

39

386,000 PLUT

Completed

40

471 ETERNAL

Completed

Last updated