Tiếng Việt
Search
K

Hướng dẫn Flashloan trên AF2.0

Gọi flashloan()

Để tkhởi tạo lệnh vay nhanh trên Money Market, gọi hàm flashloan bằng cách sử dụng tính năng dưới đây tới Money Market Diamond: 0x7389aaf2e32872cABD766D0CEB384220e8F2A590
Thông số
Mô tả
_token
Địa chỉ của token vay nhanh
_amount
Số lượng token sẽ được gửi tới người nhận (địa chỉ khởi tạo lệnh call)
_data
Dữ liệu được thể hiện dưới số byte sẽ được chuyển tới hợp đồng của người nhận
Lưu ý: Bạn có thể tìm thấy hợp đồng triển khai vay nhanh ở đây: ​https://github.com/alpaca-finance/alpaca-v2-money-market/blob/main/solidity/contracts/money-market/facets/FlashloanFacet.sol

Triển khai chức năng Callback

Để nhận được token, người gọi lệnh vay nhanh, cần phải là một hợp đồng, càn thực hiện lệnh dưới đây:
Thông số
Mô tả
_token
Địa chỉ của token được chuyển với tư cách là một khoản vay nhanh
_repay
Tổng số lượng token cần được trả lại Money Market, bao gồm cả phí vay nhanh
_data
Dưc liệu được chuyển từ lệnh gọi vay nhanh