Hướng dẫn Flashloan trên AF2.0

Gọi flashloan()

Để tkhởi tạo lệnh vay nhanh trên Money Market, gọi hàm flashloan bằng cách sử dụng tính năng dưới đây tới Money Market Diamond: 0x7389aaf2e32872cABD766D0CEB384220e8F2A590

Thông số

Mô tả

_token

Địa chỉ của token vay nhanh

_amount

Số lượng token sẽ được gửi tới người nhận (địa chỉ khởi tạo lệnh call)

_data

Dữ liệu được thể hiện dưới số byte sẽ được chuyển tới hợp đồng của người nhận

Lưu ý: Bạn có thể tìm thấy hợp đồng triển khai vay nhanh ở đây: ​https://github.com/alpaca-finance/alpaca-v2-money-market/blob/main/solidity/contracts/money-market/facets/FlashloanFacet.sol

Triển khai chức năng Callback

Để nhận được token, người gọi lệnh vay nhanh, cần phải là một hợp đồng, càn thực hiện lệnh dưới đây:

Thông số

Mô tả

_token

Địa chỉ của token được chuyển với tư cách là một khoản vay nhanh

_repay

Tổng số lượng token cần được trả lại Money Market, bao gồm cả phí vay nhanh

_data

Dưc liệu được chuyển từ lệnh gọi vay nhanh

Last updated